​BOLAGSSTYRNING

Styrningsstruktur

Säkerhetskoncernen Gunnebos moderbolag är Gunnebo AB, ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ OMX Stockholm ABs Regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalanden.

 

Gunnebo-Corporate-Governance-Structure

Koncernen styrs också utifrån vissa interna dokument, inklusive bolagsordningen och koncernens uppförandekod.