​BOLAGSSTYRNING

Årsstämmor

Gunnebos årsstämma hålls i Göteborg inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Tid och plats för stämman meddelas senast i samband med rapporten för tredje kvartalet.

Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelse till årsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Meddelande om att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

På årsstämman informeras aktieägarna om bolagets och koncernens utveckling under det gångna året och beslut fattas om bland annat bolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av och ersättning till styrelse samt i vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen.

En aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman, förutsatt att styrelsen har fått en begäran om detta senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas. Ärendet skall behandlas även om begäran inkommer senare än så, om ärendet kan tas upp i kallelsen.

För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolagsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ombud. I kallelsen till bolagsstämman framgår hur anmälan till bolaget skall göras samt övrig information om deltagande i bolagsstämman.

Årsstämma 2021

Gunnebos Årsstämma 2021
Gunnebos årsstämma hålls onsdagen den 5 maj 2021 klockan 16:00 i Göteborg. Lokal meddelas senast i samband med kallelse till Årsstämma 2021.

Aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman
En aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman, förutsatt att styrelsen har fått en begäran om detta senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas. Ärendet skall behandlas även om begäran inkommer senare än så, om ärendet kan tas upp i kallelsen. Anmälan ska ställas till: Styrelsen, Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg; eller Styrelsen, info@gunnebo.com.