ÅRSSTÄMMA

Årsstämma 2020

 

Årsstämma 2020 

Gunnebos årsstämma 2020 kommer att hållas måndagen den 29 juni, 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Inregistrering från klockan 15.30.

 

Information om åtgärder med anledning av Covid-19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av Covid-19 i samband med stämman har Gunnebo AB beslutat att ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas, att vd inte kommer hålla något sedvanligt anförande utan att en vd-presentation kommer att läggas upp på Gunnebo AB:s hemsida efter stämman, att tillåta förhandsröstning och att årsstämman kommer att minimeras i tid i möjligaste mån utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman delta via förhandsröstning eller utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Gunnebo AB följer utvecklingen noga och kommer vid behov att på bolagets hemsida uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas.

Deltagande 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 23 juni 2020, helst före klockan 16.00, via denna anmälningslänk, per telefon 08-402 90 46 eller under adress Gunnebo AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, varvid även eventuella biträden ska anmälas. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan ska följa instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i aktieboken tisdagen den 23 juni 2020. Aktieägare bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda dag. Registreringen i eget namn kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt längre ner på sidan i dokumentbiblioteket. Fullmakten i original bör insändas till Gunnebo AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Gunnebo AB uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns att hämta längst ner på denna sida i dokumentbiblioteket. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Gunnebo AB tillhanda senast tisdagen den 23 juni 2020, helst före klockan 16.00. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Rätt till deltagande” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.eu (ange ”Gunnebo AB – förhandsröstning” i ämnesraden).

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk förhandsröstning finns här samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 
 

Arkiv

Här hittar du länkar till olika arkiv.