Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2020

På begäran av GB HoldCo AB, org.nr 559246-2476 (”GB HoldCo”), som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629 (”Gunnebo”), innehar omkring 94,5 procent av totalt antal aktier och röster i Gunnebo, kallas aktieägarna i Gunnebo härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.Rätt till deltagande


Aktieägare som önskar delta vid stämman genom poströstning ska:

   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 december 2020,

   dels ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 15 december 2020 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 8 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 8 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.


För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt i dokumentbiblioteket. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 15 december 2020. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Gunnebo AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.eu (ange ”Gunnebo AB – förhandsröstning” i ämnesraden).


Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 15 december 2020.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.


Fullmakter

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan i dokumentbiblioteket. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.Aktieägares rätt att begära upplysningar


Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Gunnebo senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. senast den 6 december 2020, till adress Gunnebo AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 5181, 402 26 Göteborg eller via e-post till info@gunnebo.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på denna sida på Gunnebos hemsida och på Gunnebos huvudkontor, Johan på Gårdas Gata 7, 412 50 Göteborg, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 11 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.
Behandling av personuppgifter


För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdfArkiv

Här hittar du länkar till olika arkiv.