​BOLAGSSTYRNING

Styrelseutskott

Styrelsen har två utskott: ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses av styrelsen bland styrelsens ledamöter.

Ersättningsutskottet

Roll

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör koncernledningens anställningsvillkor, successionsplanering och övriga personalutvecklingsfrågor som beretts av koncernledningen och koncernens personaldirektör. Ersättningsutskottet utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har antagit.

Ledamöter

Samtliga ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fem möten hölls 2018.

  Revisionsutskottet

  Roll

  Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att granska och övervaka koncernens finansiella rapportering, externa redovisning och interna kontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finansiella risker.

  Ledamöter

  Samtliga ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

  Sju möten hölls 2018.