BOLAGSSTYRNING​

Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall listade bolag ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman. 

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och, när så är aktuellt, revisor. I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot skall valberedningen bl. a. ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. 

Valberedningen skall vidare föreslå person för bolagsstämmans val av stämmoordförande. Valberedningen förbereder även förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorn. 

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Valberedningen utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot i valberedningen skall den fjärde största registrerade ägaren tillfrågas osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. 

Det beslutades vid årstämman 2017, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning att gälla tillsvidare. 

Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som kan laddas ner nedan. 

Principer för utseende av valberedning

Ledamöter

Gunnebos valberedning skall bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti, samt styrelsens ordförande.  

Rekommendationer

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka sina rekommendationer till valberedningen på följande adress

Gunnebo AB

Valberedningen 

Box 5181 402 26 Göteborg 

Eller via e-post till: valberedningen@gunnebo.com

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.