ÅRSSTÄMMA

Årsstämma 2020

 

Gunnebos årsstämma kommer att hållas klockan 16.00 tisdag den 21 april på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Anmälan till årsstämma 2020 

Aktieägare som vill delta på årsstämman måste senast onsdagen den 15 april 2020 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden samt senast onsdagen den 15 april 2020, helst före klockan 16:00, ha anmält sitt deltagande till stämman, antingen via www.gunnebogroup.com, till postadress Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg eller per telefon 010-209 50 00. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, ha omregistrerat aktierna i eget namn senast den 15 april 2020.

Möjlighet att rösta via ombud 

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill vi uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Euroclear särskilt utsett ombud. För mer information om den möjligheten, som erbjuds kostnadsfritt av Euroclear, www.euroclearproxy.se.

Försiktighetsåtgärder för att minska risk för smittspridning på Gunnebos årsstämma 2020

Gunnebo följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas. Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten nyligen har höjt risknivån för smittspridning i Sverige kommer Gunnebo att vidta följande åtgärder vid årsstämman: 

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
  • Inregistrering öppnar klockan 15.30 dvs. 30 minuter innan årsstämmans öppnande.
  • Vd kommer endast att hålla ett kort anförande. En längre vd-presentation kommer istället att läggas upp på stämmodagen på Gunnebos hemsida under fliken bolagsstyrning, Årsstämma 2020.
  • Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.
  • Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte närvara, utan kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt härVänligen notera att Gunnebo inte får samla in fullmakter och agera ombud.

Baserat på händelseutvecklingen kommer eventuellt ytterligare åtgärder att kommuniceras på hemsidan samt skickas ut till de aktieägare som anmält sig att närvara vid årsstämman.

Senast uppdaterad: 24 mars 2020

Arkiv

Här hittar du länkar till olika arkiv.