​BOLAGSSTYRNING

Styrelseutskott

Styrelsen har två utskott: ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses av styrelsen bland styrelsens ledamöter.

Ersättningsutskottet

Roll

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör koncernledningens anställningsvillkor, successionsplanering och övriga personalutvecklingsfrågor som beretts av koncernledningen och koncernens personaldirektör. Ersättningsutskottet utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har antagit.

Ledamöter fr.o.m. juni 2020 

Samtliga ledamöter i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Nio möten hölls 2019.

  Revisionsutskottet

  Roll

  Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att granska och övervaka koncernens finansiella rapportering, externa redovisning och interna kontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finansiella risker.

  Ledamöter fr.o.m juni 2020 

  Samtliga ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

  Sex möten hölls 2019.