​BOLAGSSTYRNING

Intern kontroll

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen. Gunnebo AB tillämpar och följer kraven för intern styrning och kontroll enligt svensk lagstiftning (ABL och ÅRL). 

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Den interna styrnings- och kontrollprocessen involverar styrelse, verkställande direktören, koncernledningen, staber, operativa styrelser samt övrig personal. Processen syftar till att säkerställa att koncernens mål uppnås avseende ändamålsenliga och effektiva processer, att ge en rimlig försäkran om tillförlitlighet i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer och att den är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder.