​BOLAGSSTYRNING

Principer för ersättningar

Principer för ersättning till ledande befattningshavare hittar du här.

Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2019 till 57 281 Tkr (37 390) exklusive pensionspremier och 64 732 Tkr  (45 101) inklusive pensionspremier.

Mer information om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare under 2019, se not 6 - Koncernen i årsredovisningen 2019.

Incitamentsprogram 

Teckningsoptionsprogram 2020 

Årsstämman 2020 beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen. Programmet innebär att 900 000 teckningsoptioner har getts ut till det av Gunnebo AB helägda dotterbolaget Gunnebo Treasury AB som i sin tur överlåtit teckningsoptionerna till deltagarna för marknadsmässigt pris och enligt de principer för tilldelning som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 30 september 2023. Teckningskursen per aktie är 19,97 kronor, vilket motsvarar 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 20 juli 2020 till och med den 31 juli 2020. Innehavarna av teckningsoptioner ska utfästa sig att inte före den 1 augusti 2025, eller den tidigare dag som anställningen skulle upphöra, överlåta aktier som innehavaren tecknar med stöd av teckningsoptionerna. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,94 procent.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019/2023)

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019/2023). Programmet omfattar cirka 20 deltagare anställda inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. LTI 2019/2023 innebär i korthet att deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika prestationsmål under räkenskapsåret 2019, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infaller efter årsstämman 2023 men före den 30 juni 2023. Det maximala antalet aktier som kan erhållas ska motsvara 40 procent (VD), respektive 20 procent (övriga deltagare) av deltagarens faktiska utbetalade lön 2019, dock med vissa begränsningar angående högsta antal aktier som kan tilldelas. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till utgången av 2022. Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas totalt maximalt 471 266 aktier.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022)

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022) som omfattar 21 deltagare anställda inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. Programmet innebär att deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika prestationsmål under räkenskapsåret 2018, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infaller efter årsstämman 2022 men före den 30 juni 2022. Det maximala antalet aktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltagarens faktiska utbetalade lön 2018, dock med vissa begränsningar angående högsta antal aktier som kan tilldelas. Maximalt kan 259 651 aktier exklusive aktier som täcker kostnader för sociala avgifter tilldelas. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till utgången av 2021. Ingen tilldelning av aktier kommer att ske enligt programmet på grund av att målen inte har uppfyllts. 

Långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2015

Årsstämman 2015 beslutade om ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för högst 20 anställda bestående av Vd, koncernledning och andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet förutsätter att deltagaren investerar i Gunnebo-aktier inom LTIP 2015 (”Sparaktier”). Sparaktierna måste behållas under en treårig intjänandeperiod som löper från och med den 1 juni 2015 till den 1 juni 2018. Förutsatt att både innehavet av Sparaktien och deltagarens anställning i koncernen kvarstår vid utgången av intjänandeperioden är deltagaren berättigad till att kostnadsfritt erhålla en Gunnebo-aktie för varje Sparaktie som deltagaren investerat i (”Matchningsaktier”). Därutöver är deltagarna berättigade till att erhålla ytterligare högst fyra Gunnebo-aktier per Sparaktie vad gäller bolagets verkställande direktör och högst tre Gunneboaktier vad gäller övriga deltagare, förutsatt att vissa prestationsmål är uppfyllda (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier baseras på av styrelsen fastställda miniminivå respektive övre målnivå avseende resultat per aktie under intjänandeperioden. Miniminivån samt övre målnivån har fastställts till ett ackumulerat resultat per aktie om 8,00 kr respektive 14,00 kr över en treårsperiod.

Den förväntade utbetalningen enligt detta program är att Matchningsaktier om 103.580 kan tilldelas beroende på om återstående anställningsvillkor uppfylls av deltagarna och att Sparaktierna har varit kvar i den anställdes värdepapperskonto under hela intjänandeperioden.

Den totala kostnaden för LTIP 2015 baseras på aktiepriset vid tilldelningstidpunkten gånger förväntade antalet aktier som ska tilldelas, och tas över intjäningsperioden 1 juni 2015 till 1 juni 2018. Aktiepriset på tilldelningsdagen reduceras med nuvärdet av förväntade utdelningar under perioden fram till utskiftning av aktierna i enlighet med villkor i programmet, och beräknas till 37,80 kronor per aktie.

Under juli 2018, har 103 580 aktier överförts till deltagare i LTIP 2015- programmet. Aktiekurs vid denna dagen var 28,10 kr.

Kostnader 2018 uppgick till 0 Mkr (+2,2) inklusive sociala avgifter, varav 0 (+1,8) Mkr hänför sig till medlemmar i GET. Avsättningen i balansräkningen uppgick till 0 Mkr (4,2) inklusive sociala avgifter.