​Hållbarhetsagenda

Gunnebos vision är att vara den ledande leverantören för en säkrare framtid genom att erbjuda lösningar som skyddar människor, värdeföremål och tillgångar.

Vi strävar efter att tillhandahålla de bästa säkerhetsprodukterna som gör skillnad för att hantera kontanter, skydda tillgångar eller kontrollera stora flöden av människor.

Med detta följer även många viktiga ansvarsområden, varav ett är att definiera hur verksamheten ska utformas. För Gunnebo är det självklart att vi måste sträva efter hållbarhet inom alla delar av vår verksamhet:

  • Vi strävar efter att utforma och bibehålla en hållbar och etisk verksamhet, såväl internt som i våra partnerrelationer.
  • Vi vill erbjuda goda arbets- och levnadsförhållanden både för våra medarbetare och för människor runt omkring oss.
  • Vi vill minimera vår påverkan på vår planet genom att kontrollera vårt avfall, våra utsläpp och vår konsumtion av energi och naturresurser.

Koncernens mission är att skapa en säkrare värld – för kunder, affärspartner, medarbetare och för samhället i stort.

Vår verksamhet

Finansiellt resultat

Vår målsättning är att uppnå de finansiella mål som vi ställt upp samt uppvisa god lönsam och hållbar tillväxt samtidigt som vi minimerar våra risker.

Styrning

Inget kan uppnås utan ett gott ledarskap. Hållbarhetsfrågorna inom Gunnebo drivs av en koncernkommitté för hållbarhet som leds av vår koncernchef.

På lokal nivå vill vi visa prov på god styrning genom att implementera QSE-certifiering inom alla våra anläggningar och även för berörda säljbolag.

Slutligen innehåller Gunnebos uppförandekod tydliga riktlinjer för hur medarbetarna ska agera etiskt inom alla aspekter av sina jobb.

Leverantörer

När det gäller organisationers ansvar för sina tjänster och produkter ställer både lagstiftning och samhälle allt större krav på att det ska finnas tillförlitliga system.

Behovet är större än någonsin att kunna avgöra hur seriösa våra externa samarbetspartner och tjänsteleverantörer är och att kunna bedöma hur lämpliga deras processer är. Med tanke på detta vill vi presenteratydliga riktlinjer för att avgöra vilka leverantörer som kan samarbeta med Gunnebo och implementera nödvändiga kontroller för detta samarbete.

Våra medarbetare

Hälsa och säkerhet

Vårt mål är att erbjuda säkra arbetsförhållanden för våra medarbetare och andra som berörs av vår verksamhet samt att erbjuda hälsosamma arbetsmiljöer där medarbetarna kan utvecklas.

Vårt huvudsakliga fokus är att kontrollera våra största riskaktiviteter genom särskilda program för att undvika allvarliga incidenter.

Det hjälper oss även att öka medarbetarnas kunskap om risker och bidrar till vårt löpande arbete för att förbättra vår olycksstatistik.

Utveckling, utbildning och engagemang

För att uppnå lönsam tillväxt över tid måste Gunnebo förse sina medarbetare med den kunskap och kompetens de behöver i dag, i morgon och för framtiden. Gunnebo behöver skapa en kultur och miljö som skapar och underlättar ansvarstagande och engagemang.

Vi strävar efter att regelbundet ge våra medarbetare möjlighet att berätta vad de tycker i enkätundersökningar och under medarbetarsamtal med sina chefer.

Samhället

Gunnebo stöttar det lokala samhället på de platser där vi är verksamma. Vårt mål är att skapa en god grund för framgång både i dag och i morgon. Våra medarbetare, intressenter och kunder lever sida vid sida med oss. Vi kan och vill stötta initiativ som syftar till att skapa en bättre framtid. Eftersom det gynnar våra medarbetare och deras tillvaro är det något vi alla vinner på.

Vår påverkan

Klimat och energi

Samtidigt som det är ett av de tre huvudområden inom vår verksamhet som har störst miljöpåverkan är energikonsumtion och koldioxidutsläpp även de områden där vi kan göra störst skillnad.

Vi kan agera för att minska vår elförbrukning, förbättra vår energieffektivitet och kontrollera våra koldioxidutsläpp.

Naturresurser

För att bevara jordens resurser för kommande generationer är det ett måste att hantera vår naturliga miljö varsamt. Vi arbetar ständigt för att optimera vår användning av vatten och råmaterial genom att effektivisera våra processer.

Avfall

Slutligen anser vi att vi kan minska vår miljöpåverkan genom att hantera vårt avfall på rätt sätt. Vi strävar efter att minska den mängd avfall vi genererar.

När det är möjligt väljer vi att återanvända spillvatten i våra egna processer för att minska vår vattenförbrukning och produktion av avloppsvatten.

Vi tar hand om vårt farliga avfall för att minska dess påverkan på miljön och strävar efter att lämna vårt allmänna avfall till material- eller energiåtervinning.