​INVESTERARE

Riskanalys

Riskhantering

Riskhanteringen inom koncernen är en betydelsefull del av styrningen och kontrollen och syftar till att identifiera, utvärdera och hantera risker och därigenom minska eventuellt negativa effekter. Ledningsgrupperna i koncernens affärsområden, regioner, säljbolag och tillverkningsenheter är ytterst ansvariga för att identifiera, bedöma och hantera risker på sina respektive marknader eller inom respektive ansvarsområde. Ledningsgrupperna har stöd av resurser inom centrala koncernfunktioner och ska följa koncernövergripande policyer, principer, riktlinjer och instruktioner.

 

Strategiska risker

Gunnebos strategiska risker är förenade med Gunnebos beroende av externa faktorer, såsom efterfrågan och marknadsförhåll anden men även Gunnebos rykte som  leverantör, arbetsgivare och affärspartner. Hit hör även branschrisker i form av tekniska förändringar och regelförändringar.

 

Operativa risker

Operativa risker är risker som är direkt kopplade till den operativa verksamheten, från produktutveckling till tillgång på råvaror samt leverantörer. Hit hör även risker förenade med koncernens egen tillverkning och hållbarhet såväl som risken att produkter, mjukvara, service och leveranser inte uppfyller den standard som krävs. Andra operativa risker är risker relaterade till IT-lösningar, kundkrediter och motpartsrisker.

 

Finansiella risker

Koncernens finansiella verksamhet bedrivs i enlighet med en av styrelsen fastställd finans-policy som reglerar hur de finansiella riskerna ska hanteras och inom vilka ramar Gunnebo Treasury och Gunnebos dotterbolag får agera.