​INVESTERARE

Riskanalys

Riskhantering och övervakning 

Riskhanteringen inom koncernen utgör en viktig del av styrningen och kontrollen av koncernens verksamhet. Den syftar till att identifiera, utvärdera och hantera risker och därigenom mildra eller övervaka  potentiella negativa effekter. Ledningsgrupperna i Gunnebos affärsområden är ytterst ansva­riga för att identifiera, bedöma och hantera risker inom sitt ansvarsområde. De olika ledningsgrupperna har stöd av resurser inom centrala koncernfunktioner och ska följa kon­cernövergripande policyer, principer, riktlinjer och instruktioner.

Koncernens riskhantering följs systema­tiskt upp av koncernledningen, bland annat via ett system med uppföljningsmöten och kvartalsvisa Business Boards. Här beskriver affärsområdenas ledningsgrupper utveck­lingen liksom de risker och riskbegränsande åtgärder som identifierats inom deras res­pektive enheter. Ytterligare kontroll uppnås genom att representanter från koncern­ledningen och andra ledande befattnings­havare utgör de interna bolagsstyrelserna. Vd rapporterar löpande till styrelsen om utvecklingen av de risker som identifierats som betydande för koncernen. Styrelsen för Gunnebo AB har det övergripande ansvaret för koncernens riskhantering samt för beslut gällande koncernens strategiska inriktning.

De största riskerna

Gunnebo har valt att gruppera riskerna i tre områden:

Risker relaterade till branschen och verksamheten 

Risker relaterade till branschen är starkt kopplade till Gunnebos beroende av externa faktorer såsom efterfrågan och marknadsför­hållanden samt branschrisker i form av tek­niska förändringar och regelförändringar.

Operativa risker är risker som är direkt kopplade till den operativa verksamheten, från produktutveckling till tillgång till råvaror samt leverantörer. Hit hör även risker fören­ade med koncernens egen tillverkning och hållbarhet såväl som risken att produkter, mjukvara, service och leveranser inte upp­fyller den standard som krävs. Andra opera­tiva risker är risker relaterade till IT­lösningar, kundkrediter och motpartsrisker.

Legala risker

Legala risker är risker som kommer sig av att Gunnebo bedriver en global verksamhet som omfattas av lagar, förordningar och regler som gäller till exempel miljö, arbetsmiljö, han­delsbegränsningar, konkurrensbegränsande bestämmelser och valutaregler. 

Finansiella risker

Koncernens finansiella verksamhet bedrivs i enlighet med en av styrelsen fastställd finans­policy som reglerar hur de finansiella riskerna ska hanteras och inom vilka ramar Gunnebo Treasury och Gunnebos dotterbolag får agera.