​KARRIÄR

Belöning och erkännande

Varje anställd ska belönas på ett rättvist sätt enligt deras individuella prestation och bidrag till företagets framgång.

Medarbetare rekryteras, belönas och befordras endast utifrån kvalifikationerna för jobbet, oavsett ras, religion, ålder, nationalitet, kön, sexuell läggning, politisk åsikt, fackmedlemskap, civilstånd eller funktionshinder som inte är relaterad till uppgiften i fråga.

Lönesättningsprinciperna bygger på position, marknadslön nivåer, individuell kompetens, erfarenhet och prestanda.

Vår ersättningspaket även innehåller: 

Förmåner

Alla icke-pengar eller icke-incitament relaterade förmåner som innefattar, men är inte begränsade till, pensionsförmåner, försäkringar, semester, sjukpenning och företagsbil.

Bonus

Beroende på position är vissa anställda berättigade till bonus som är enbart utbetald om den anställd når de årliga mål satt som är del av ett program godkänt av ersättningsutskottet / styrelsens ordförande.

Provision

Gäller de anställda som är inblandade i direktförsäljning, inklusive eftermarknaden, och som påverkar försäljningsresultatet.