Information om Covid-19 pandemins påverkan på Gunnebo

den 26 mars 2020 13:00

Till följd av Covid-19 pandemin vidtar Gunnebo åtgärder för att möta de nu bedömda konsekvenserna och anpassar verksamheten för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet. Detta innebär bland annat temporär stängning av produktionsenheterna i Indien och Italien på grund av myndighetsbeslut, samt nödvändiga kapacitetsanpassningar och kostnadsminskningar i bolagets globala verksamhet. Gunnebo ser även en minskad efterfrågan i varierande grad inom våra affärsområden, i det första kvartalet och som förväntas fortsätta även i det andra kvartalet 2020.

Försiktighetsåtgärder för att minska risk för smittspridning på Gunnebos årsstämma 2020

den 12 mars 2020 08:05

Gunnebo följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas. Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten nyligen har höjt risknivån för smittspridning i Sverige kommer Gunnebo att vidta vissa åtgärder vid årsstämman som äger rum tisdagen den 21 april 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 12 mars 2020 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Inregistrering från klockan 15.30. 

Gunnebo och Ferrimax ingår partnerskap i Spanien och Portugal

den 4 februari 2020 09:30

Gunnebo utvecklar en ny försäljningsmodell i Spanien och Portugal för försäljning och distribution av säkerhetsskåp under varumärket Chubbsafes genom att ingå partnerskapsavtal med Ferrimax. Partnerskapet är i linje med koncernens affärsområde Safe Storages strategi att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler.

Gunnebo och Loomis i USA ingår partnerskap för att växa affären till detaljhandeln med ny lösning för kontanthantering

den 7 januari 2020 11:00

Idag offentliggör Gunnebo ett partnerskap med Loomis U.S där värdetransportföretaget kommer att lansera en integrerad lösning för deponering av kontanter till den amerikanska detaljhandeln.

Åke Bengtsson ny ekonomi- och finansdirektör i Gunnebo AB

den 18 december 2019 09:06

Åke Bengtsson kommer att tillträda som Gunnebos ekonomi- och finansdirektör den 10 februari 2020.

Gunnebos koncernledning ökar innehav genom köpoptioner

den 16 december 2019 16:15

Under förra veckan har vissa personer i Gunnebos koncernledning ökat sitt innehav i Gunnebo genom att förvärva köpoptioner utställda av bolagets två största ägare - Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB - till ett pris som bedömts motsvara köpoptionernas marknadsvärde. Värderingen av köpoptionerna har utförts av oberoende part enligt gängse metoder. Optionerna löper under fem år.

Gunnebo tecknar samarbetsavtal med Transguard

den 16 december 2019 09:00

Avtalet kommer underlätta ett nära samarbete kring stora projekt för systemintegration i Förenade Arabemiraten.

Gunnebo och Insafe blir partners Storbritannien

den 1 november 2019 10:00

En central del av affärsområde Safe Storage strategi är att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler. Koncernen etablerar nu en partnerskaps-modell för försäljning och distribution av säkerhetsskåp i Storbritannien, genom ett partnerskapsavtal med landets äldsta och ledande distributör av säkerhetsskåp – Insafe. 

Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 31 oktober 2019 15:00

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. De 127 836 stamaktier i emissionen som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 september 2019 14:00

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Susanne Larsson lämnar posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo

den 23 september 2019 16:00

Susanne Larsson har bestämt sig för att lämna posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo för att ta upp nya utmaningar utanför koncernen.

Gunnebos företrädesemission fulltecknad

den 20 september 2019 07:10

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

den 28 augusti 2019 15:27

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Beslut vid Gunnebos extra bolagsstämma

den 26 augusti 2019 09:47

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen

den 21 augusti 2019 09:12

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 31 juli 2019 07:05

Aktieägarna i Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 augusti 2019 kl. 10.00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Gunnebo beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 360 Mkr med anledning av förvärvet av Cominfo

den 31 juli 2019 07:00

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef i Gunnebo och förändringar i koncernledningen

den 19 juli 2019 06:20

Styrelsen i Gunnebo har utsett Stefan Syrén till ny Vd och koncernchef för Gunnebo-koncernen. Stefan Syrén kommer att ta över som Vd och koncernchef senast i november 2019. Robert Hermans utses samtidigt till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef. Utöver dessa förändringar kommer regionstrukturen för Asia-Pacific och Americas att upphöra vid årsskiftet. Denna förändring är en konsekvens av implementationen av globala affärsområden i linje med den strategi som Gunnebo inledde i juli 2018.

Gunnebo har slutfört förvärvet av Cominfo

den 2 juli 2019 07:00

Gunnebo har slutfört förvärvet av tjeckiska tillträdeskontrollföretaget Cominfo a.s som offentliggjordes den 20 juni 2019. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control

Gunnebo har ingått avtal om att förvärva det Tjeckien-baserade tillträdeskontrollföretaget Cominfo och meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 360 Mkr

den 20 juni 2019 10:00

Gunnebo-koncernen har idag tecknat avtal om förvärvet av tjeckiska Cominfo a.s. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control. I samband med förvärvet meddelar Gunnebo avsikten att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare under det tredje kvartalet 2019. 

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2019

den 12 april 2019 16:51

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 11 april 2019 i Göteborg.

Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 26 april 2019

den 1 april 2019 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2019, fredagen den 26 april klockan 08.00.

Gunnebo publicerar årsredovisning för 2018

den 19 mars 2019 08:00

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 5 mars 2019 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus, Götaplatsen, Göteborg. Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 21 februari 2019 08:00

Tomas Wängberg, SVP Cash Management, har beslutat sig för att gå i pension. Han efterträds av Christian Weisser, som tillträder posten den 22 februari 2019.

Gunnebo publicerar bokslutskommuniké för 2018

den 8 januari 2019 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018, onsdagen den 6 februari klockan 08.00.

Gunnebo stänger avyttringen av verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg

den 3 december 2018 16:20

Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag 2018

den 15 november 2018 12:45

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm som besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Gunnebo har siktet inställt på en växande tunnelbanemarknad i Indien

den 15 november 2018 11:05

Gunnebo levererar hundratals biljettslussar till Indiens snabbt växande kollektivtrafiksystem.

Order till Korea nästa steg i Gunnebos snabba expansion inom biometrisk flygplatssäkerhet

den 15 november 2018 11:05

Gunnebo har mottagit en order för biometrisk tillträdeskontroll vid flygplatser från Korea Airport Corporation (KAC). Ordern utgörs av 14 gater som skall installeras innan säkerhetskontrollen vid de internationella flygplatserna i Gimpo och Jeju.

Butikskedja beställer kontanthantering från Gunnebo för 150 Mkr

den 15 november 2018 10:15

En stor europeisk butikskedja har beställt lösningar för deponering av kontanter med tillhörande service från Gunnebo. Kontraktet är värt 150 Mkr och löper under fem år. 

Ny mjukvaruplattform från Gunnebo utlovar stora effektivitetsvinster

den 15 november 2018 10:15

Gunnebo har utvecklat en ny mjukvaruplattform, utvecklad för Koncernens erbjudande inom kontanthantering. Plattformen utlovar stora effektivitetsvinster och en klart förbättrad användarupplevelse.

Nytt elektroniskt lås bekräftar Gunnebos position som innovativ pionjär

den 15 november 2018 09:10

Gunnebo lanserar KelNet, ett innovativt elektroniskt lås med hög säkerhet som möjliggör fjärrstyrning i realtid genom slumpmässiga engångskoder och krypterad kommunikation.

Dansk storbank installerar automatiserade bankfack från Gunnebo

den 15 november 2018 09:10

Danske Bank installerar Gunnebos bankfacksrobot, SafeStore Auto. Installationen av bankfacksroboten är redan igång och kommer att avslutas under 2019. 

Gunnebo publicerar delårsrapport för juli-september den 23 oktober 2018

den 25 september 2018 09:10

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden juli-september 2018, tisdagen den 23 oktober klockan 08.00. 

Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 15 november 2018

den 24 augusti 2018 09:00

Gunnebo arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 15 november klockan 08.00 - 13.00. 

Ändrat antal aktier och röster i Gunnebo

den 31 juli 2018 09:00

Ny organisationsstruktur i Gunnebo speglar ökat fokus på produkt

den 19 juli 2018 06:30

Från och med den 19 juli 2018 kommer Gunnebo att ha en ny organisationsstruktur som återspeglar Koncernens ökade affärsfokus på produkt.

Gunnebos styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

den 18 juli 2018 14:00

Gunnebo överlåter 103 580 stamaktier till deltagarna i LTIP 2015 samt beslutar om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för säkring av sociala avgifter.

Gunnebo planerar att avyttra sin verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg

den 17 juli 2018 11:07

Gunnebo har undertecknat ett erbjudande från det globala private equity företaget OpenGate Capital om att de ska förvärva verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att acceptera erbjudandet, som är föremål för konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen beräknas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.

Gunnebo publicerar delårsrapport för april-juni den 19 juli 2018

den 19 juni 2018 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2018, torsdagen den 19 juli klockan 08.00. 

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2018

den 12 april 2018 16:27

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 12 april 2018 i Göteborg.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 6 april 2018 07:00

Stefan Syrén tillträder som SVP region Europe, Middle East & Africa den 1 maj 2018.

Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 24 april 2018

den 28 mars 2018 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2018, tisdagen den 24 april klockan 08.00.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 6 mars 2018 08:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. 

Gunnebo publicerar bokslutskommuniké för 2017 den 2 februari

den 4 januari 2018 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommuniké för 2017, fredagen den 2 februari klockan 08.00.

Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag

den 23 november 2017 12:33

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm som besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Gunnebo tecknar order om privat förvaring i Kina

den 23 november 2017 11:07

Gunnebo-koncernen kommer att leverera automatiserade bankfack, SafeStore Auto, till en ny fastighet ägd av CP Group i Beijing, Kina.

Gunnebo utökar samarbetet med NCR runt säkerhetsskåp för uttagsautomater

den 23 november 2017 11:07

Gunnebo-koncernen har utökat sitt leveransåtagande med en av väldens största tillverkare av bankomater, NCR, om att även förse fabriken i Columbus, Georgia med säkerhetsskåp för uttagsautomater.

Gunnebo får viktig affär för biljettspärrar till indisk tunnelbana

den 23 november 2017 10:32

Genom ett strategiskt partnerskap med SC Soft ska Gunnebo-koncernen leverera biljettspärrar till en av de längre tunnelbanelinjerna i Indien. Lösningen installeras för att minska intäktsbortfall och förbättra flödet av passagerare.

Strategiskt partnerskap skapar nya möjligheter för Gunnebo i USA

den 23 november 2017 09:30

Inför lanseringen av sin lösning för recirkulering av kontanter till kreditföreningar över hela USA har Gunnebo-koncernen har ingått partnerskap med CFM, en mjukvaruspecialist inom kontanthantering.

Gunnebo-koncernen publicerar det preliminära rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017

den 8 oktober 2017 17:00

Gunnebo publicerar delårsrapporten för juli-september den 25 oktober 2017

den 27 september 2017 10:30

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden juli-september 2017, onsdagen den 25 oktober klockan 08.00.

Gunnebo installerar biometrisk immigrationskontroll på Marseilles flygplats

den 31 augusti 2017 07:00

Gunnebo, en global leverantör av säkerhetslösningar, kommer att utrusta Marseilles flygplats med biometrisk gränskontroll i en affär värd 830 000 EUR.

Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 23 november 2017

den 24 augusti 2017 14:00

Gunnebo arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 23 november klockan 08.00 - 13.00. 

Gunnebo mottar order om 2,5 MEUR från högriskanläggning i Indien

den 13 juli 2017 09:00

Gunnebo-koncernen har mottagit en order värd 2,5 MEUR för leverans och installation av tillträdeskontroll vid en högriskanläggning i Indien.

Gunnebo har omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning

den 27 juni 2017 16:15

Gunnebo har under det andra kvartalet 2017 omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning. Den nya upplåningen utgörs av en sjuårig bilateral finansiering från AB Svensk Exportkredit om 75 miljoner EUR samt en femårig syndikerad lånefacilitet från BNP Paribas och SEB om 140 miljoner EUR med SEB som facilitetsagent.  

Gunnebo publicerar delårsrapporten för april-juni den 19 juli 2017

den 19 juni 2017 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden april-juni 2017, onsdagen den 19 juli klockan 08.00.

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2017

den 5 april 2017 17:00

Gunnebo AB:s årsstämma hölls onsdagen den 5 april 2017 i Göteborg.

Gunnebo publicerar delårsrapporten för januari-mars den 28 april 2017

den 31 mars 2017 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden januari-mars 2017, fredagen den 28 april klockan 08.00.

Gunnebo och Marionnaud tecknar avtal om installation av varularm

den 24 mars 2017 08:00

Kosmetika-kedjan Marionnaud har tecknat avtal med Gunnebo Gateway för installation av system för elektroniska varularm och stöldskydd i sina butiker runtom i Europa. Kontraktet löper under fem år och innefattar installation av elektroniska varularm i 1 200 butiker på 11 europeiska marknader.

Gunnebo gör ett starkt intryck på EuroShop 2017

den 21 mars 2017 08:00

Gunnebo närvarade på EuroShop 2017 5–9 mars och tog med besökarna på ett äventyr med en innovativ och inspirerande monter.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 1 mars 2017 13:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 5 april 2017 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Gunnebo förhandsvisar lösning för den uppkopplade butiken under EuroShop 2017

den 16 februari 2017 11:00

Den 5–9 mars kommer Gunnebo att ställa ut på världens största mässa för detaljhandeln, EuroShop 2017. Speciellt inbjudna kunder kommer där ges möjlighet att utforska hur en uppkopplad butik, där all mjukvara och hårdvara görs tillgänglig i en enda applikation, i framtiden kan förbättra butikens säkerhet och effektivitet. 

Transguard och Gunnebo i utökat samarbete inom kontanthantering

den 24 januari 2017 10:00

Transguard, en av de största serviceleverantörerna till företag i Mellanöstern, har tecknat ett utökat avtal med Gunnebo kring effektiva lösningar för kontanthantering till detaljhandeln och nöjesindustrin. 

Gunnebo publicerar bokslutskommunikén för 2016 den 2 februari

den 5 januari 2017 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för 2016 torsdagen den 2 februari klockan 09.00.

Karin Wallström ny direktör för marknad och kommunikation på Gunnebo

den 27 december 2016 08:00

Karin Wallström har blivit utsedd till direktör för marknadsföring och kommunikation (SVP Marketing and Communications) i Gunnebo-koncernen från den 1 januari 2017. 

Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 november 2016 15:00

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 30 november 2016 uppgår till 77 050 848, varav 76 320 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 393 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Christian Carlsson ny direktör för HR och Hållbarhet på Gunnebo

den 8 november 2016 09:00

Christian Carlsson har blivit utsedd till direktör för Personal och Hållbarhet (SVP HR & Sustainability) i Gunnebo-koncernen från den 1 december 2016. Han ersätter Magnus Lundbäck, som beslutat sig för att lämna koncernen. 

Gunnebo publicerar delårsrapporten för januari-september den 24 oktober 2016

den 29 september 2016 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden januari-september 2016, måndagen den 24 oktober klockan 08.00.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 9 september 2016 07:00

Heinz Jacqui har blivit utsedd till SVP Region EMEA och Rolf Kjällgren, SVP Safes & Vaults, tar plats i koncernledningen.

Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 juni 2016 14:00

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 30 juni 2016 uppgår till 77 000 848, varav 76 270 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 343 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Gunnebo publicerar delårsrapporten för januari-juni den 19 juli 2016

den 28 juni 2016 07:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden januari-juni 2016, tisdagen den 19 juli klockan 08.00.

Gunnebo tecknar order om utrullning av SafePay med butikskedja i Nederländerna

den 27 april 2016 07:02

Gunnebo-koncernen har tecknat en order med holländska butikskedjan Vomar om att installera sluten kontanthantering, SafePay, i 50 butiker.

Gunnebo får order på säkerhet till kärnteknikanläggning i Förenade Arabemiraten

den 22 april 2016 09:00

Gunnebo-koncernen har mottagit en order värd 20 Mkr för leverans och installation av tillträdeskontroll till en kärnteknikanläggning som är under uppbyggnad av Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) i Förenade Arabemiraten. Leverans och installation kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2016.

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2016

den 12 april 2016 16:30

Gunnebo AB:s årsstämma 2016 ägde rum i Göteborg den 12 april.

Gunnebo publicerar delårsrapporten januari-mars 2016 den 27 april

den 4 april 2016 09:00

Säkerhetskoncernen Gunnebo publicerar delårsrapporten för perioden januari-mars 2016 onsdagen den 27 april klockan 08.00.

Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 31 mars 2016 14:00

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 31 mars 2016 uppgår till 76 915 848, varav 76 185 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande totalt 76 258 085,7 röster.

Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag

den 10 mars 2016 12:32

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm. Den besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Italiensk butikskedja väljer lösning för kontanthantering från Gunnebo

den 10 mars 2016 10:15

Gunnebo-koncernen har tecknat ett två-årigt avtal värt 30 Mkr med den italienska butikskedjan Conad Pac 2000a gällande leverans av system för sluten kontanthantering.

Gunnebo publicerar den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2015

den 10 mars 2016 07:30

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 4 mars 2016 08:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 12 april 2016 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Gunnebo AB emitterar C-aktier

den 9 februari 2016 15:00

Styrelsen i Gunnebo AB beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Gunnebos åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2015.

Gunnebo tecknar tunnelbaneorder i Kina

den 27 januari 2016 09:00

De senaste åren har Gunnebo framgångsrikt installerat lösningar för tillträdeskontroll för tunnelbanesystem i ett flertal större kinesiska städer. Nu har koncernen mottagit nya order från städerna Tianjin och Shenzhen. Ordervärdet uppgår till 26 Mkr.

Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 10 mars 2016

den 20 januari 2016 10:00

Gunnebo-koncernen arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 10 mars klockan 08.00 - 13.00.

Gunnebo fortsätter optimera den globala plattformen för produktion

den 15 januari 2016 11:00

Gunnebo-koncernen fortsätter att optimera produktionen inom kontanthantering. Tillverkning som idag sker vid fabriken i tyska Trier kommer därför flyttas till andra enheter i koncernen. Fabriken har 30 anställda i tillverkningen och en omsättning på 90 Mkr.

Gunnebo publicerar bokslutskommunikén för 2015 den 4  februari

den 4 januari 2016 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för 2015 torsdagen den 4 februari klockan 08.00.

Gunnebo förstärker koncernledningen

den 14 december 2015 09:00

Gunnebo-koncernen förstärker koncernledningen genom utnämning av ny SVP Region Americas och nyetablering av en funktion för affärsutveckling (Business Development).

Gunnebo tecknar samarbetsavtal för kontanthantering i Förenade Arabemiraten

den 10 november 2015 10:00

Gunnebo-koncernen har tecknat ett samarbetsavtal med Transguard Group, ett av de största serviceföretagen i Mellanöstern.

Gunnebo får order från Spaniens kungliga myntverk

den 1 oktober 2015 11:30

Säkerhetskoncernen Gunnebo har, genom dotterbolaget Gunnebo Spain, tecknat en order med Spaniens kungliga myntverk. Ordervärdet uppgår till 18 miljoner kronor.

Gunnebo publicerar delårsrapporten januari-september 2015 den 21 oktober

den 24 september 2015 09:45

Säkerhetskoncernen Gunnebo publicerar delårsrapporten för perioden januari-september 2015 onsdagen den 21 oktober klockan 08.00.

Gunnebo förvärvar spanska Grupo Sallén

den 30 juli 2015 07:00

Säkerhetskoncernen Gunnebo har tecknat avtal med aktieägarna i kontanthanteringskoncernen Grupo Sallén om att förvärva samtliga aktier i Grupo Sallén Tech S.L.

Ändring av antal aktier i Gunnebo

den 30 juni 2015 14:00

Gunnebo publicerar delårsrapporten januari-juni 2015 den 17 juli

den 26 juni 2015 07:00

Säkerhetskoncernen Gunnebo publicerar delårsrapporten för perioden januari-juni 2015 fredagen den 17 juli klockan 08.00.

SL tecknar femårigt ramavtal med Gunnebo

den 24 juni 2015 08:00

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har tecknat ett femårigt ramavtal med säkerhetskoncernen Gunnebo. Avtalet innefattar design, projektplanering, konstruktion och installation av biljettspärrar vid nya och befintliga tunnelbanestationer.

Gunnebo tecknar mångmiljonorder i Indonesien

den 18 juni 2015 10:00

Säkerhetskoncernen Gunnebo har, genom sin verksamhet i Indonesien, tecknat en order på leverans av ett integrerat brandskyddssystem till OKI Pulp & Paper Mills på Sumatra, Indonesien, värt runt 25 miljoner USD.

Susanne Larsson ny ekonomi- och finansdirektör i Gunnebo AB

den 8 juni 2015 08:00

Susanne Larsson kommer att tillträda som Gunnebos ekonomi- och finansdirektör senast den 1 september 2015.

Gunnebos nya VD och koncernchef tillträder i juni

den 22 april 2015 07:30

Henrik Lange tillträder som VD och Koncernchef i Gunnebo den 1 juni.

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2015

den 15 april 2015 17:00

Gunnebo AB:s årsstämma 2015 ägde rum i Göteborg den 15 april.