Gunnebo har ingått avtal om att förvärva det Tjeckien-baserade tillträdeskontrollföretaget Cominfo och meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 360 Mkr

Gunnebo-koncernen har idag tecknat avtal om förvärvet av tjeckiska Cominfo a.s. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control. I samband med förvärvet meddelar Gunnebo avsikten att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare under det tredje kvartalet 2019. 

Gunnebo ingår avtal om att förvärva Cominfo

Cominfo är ett tjeckiskt bolag som erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll och passagesystem där mjukvara är en viktig del av erbjudandet. Bolaget har global geografisk täckning, även om Europa är dess huvudmarknad. Cominfos produkter och lösningar har erkänt god kvalitet, avancerad teknik och attraktiv design.

”Cominfo är en välskött verksamhet som uppvisat stabil och lönsam tillväxt på senare år”, kommenterar Gunnebos Vd och koncernchef, Henrik Lange. ”Bolaget passar väl in strategiskt i vår Entrance Control-verksamhet, då det kommer att öka både vår geografiska räckvidd och vårt produktutbud. Därutöver finns det synergieffekter inom produktion och FoU”.

Cominfo har basen i Zlin, i sydöstra delen av Tjeckien, och har cirka 160 medarbetare. Cominfo har en årlig omsättning om cirka 140 Mkr och EBITA-marginalen är i linje med EBITA-marginalen för affärsområdet Entrance Control. Förvärvet kommer att bidra med ett årligt tillskott om 13 procent av omsättningen för affärsområdet Entrance Control och 3 procent av koncernens totala omsättning.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 240 Mkr på skuldfri basis och kommer att finansieras genom befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas slutföras inom de närmaste veckorna.

”Nu när verksamheten har strukturerats i affärsområden efter produkterbjudande har Gunnebo goda förutsättningar att fånga upp tillväxten på marknaden. Entrance Control är vårt lönsammaste affärsområde, och jag är glad över att notera att förvärvet av Cominfo även kommer att bidra till en högre övergripande EBITA-marginal i koncernen”, fortsätter Henrik Lange.

Gunnebo meddelar en fullt garanterad nyemission

Gunnebo har för avsikt att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 360 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen kräver godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas i augusti 2019, och nyemissionen avses slutföras under det tredje kvartalet 2019. Avsikten är att presentera de detaljerade villkoren före en extra bolagsstämma.

”Med denna nyemission kommer vi att kunna stärka balansräkningen efter förvärvet av Cominfo och samtidigt fortsätta stötta Gunnebos tillväxtagenda”, säger Henrik Lange.

Tecknings- och garantiåtaganden

Gunnebos tre största aktieägare, Stena Adactum AB (25,9 %), Vätterledens Invest AB (17,7 %) och If Skadeförsäkring AB (10,6 %) som tillsammans innehar 54,2 procent av det totala antalet aktier* i Gunnebo har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Dessutom har Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB åtagit sig att garantera den återstående delen av nyemissionen.
* Exklusive 602 267 aktier av serie C som innehas av Gunnebo AB.


GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010- 2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

Denna information är sådan information som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019, kl. 11.00.