Avnotering av Gunnebo

den 24 november 2020 11:35

Gunnebo ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

den 18 november 2020 19:46

Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 18 november 2020 19:44

På begäran av GB HoldCo AB, org.nr 559246-2476 (”GB HoldCo”), som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629 (”Gunnebo”), innehar omkring 94,5 procent av totalt antal aktier och röster i Gunnebo, kallas aktieägarna i Gunnebo härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020.

Gunnebo delårsrapport, juli-september 2020: Fokus på innovation, utvecklingsarbete och hantering av IT-incident under pågående pandemi

den 4 november 2020 08:00

Förändring i Gunnebos koncernledning

den 2 november 2020 08:00

Robert Hermans har på egen begäran valt att lämna sin roll som vice vd för Gunnebo och SVP för affärsområdet Entrance Control för att anta nya utmaningar i en annan bransch.

Gunnebo offentliggör preliminärt resultat för tredje kvartalet 2020

den 15 oktober 2020 08:00

Gunnebo publicerar preliminärt resultat för juli och augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020

den 28 september 2020 08:00

Med anledning av att GB HoldCo AB, som indirekt ägs av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, idag har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende Gunnebo, offentliggör Gunnebo viss preliminär finansiell information för juli-augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020.

Uttalande från styrelsen för Gunnebo med anledning av GB HoldCos offentliga kontanterbjudande

den 28 september 2020 07:40

En organiserad IT-attack anmäld till Säpo

den 25 augusti 2020 18:37

Gunnebo anmälde på tisdagen en attack mot bolagets servrar till Säkerhetspolisen (Säpo). Beslutet fattades efter att de externa IT-specialister som analyserat attacken konstaterat att den var välorganiserad.

Gunnebo delårsrapport, april-juni 2020: innovativa lanseringar i ett kvartal präglat av Covid-19-pandemin

den 17 juli 2020 08:00

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma den 29 juni 2020

den 29 juni 2020 16:29

Gunnebo ABs årsstämma ägde rum måndagen den 29 juni 2020 på Hotel Elite Park Avenue i Göteborg.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 26 maj 2020 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma måndagen den 29 juni 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Inregistrering från klockan 15.30.

Gunnebo delårsrapport, januari-mars 2020: Fokus på medarbetare, långsiktig finansiell stabilitet och kunder i turbulenta tider

den 21 april 2020 08:00

Gunnebo senarelägger årsstämma 2020

den 3 april 2020 08:00

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av Covid-19, har Gunnebos styrelse fattat beslut om att senarelägga årsstämman till måndagen den 29 juni 2020.

Information om Covid-19 pandemins påverkan på Gunnebo

den 26 mars 2020 13:00

Till följd av Covid-19 pandemin vidtar Gunnebo åtgärder för att möta de nu bedömda konsekvenserna och anpassar verksamheten för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet. Detta innebär bland annat temporär stängning av produktionsenheterna i Indien och Italien på grund av myndighetsbeslut, samt nödvändiga kapacitetsanpassningar och kostnadsminskningar i bolagets globala verksamhet. Gunnebo ser även en minskad efterfrågan i varierande grad inom våra affärsområden, i det första kvartalet och som förväntas fortsätta även i det andra kvartalet 2020.

Gunnebo publicerar årsredovisning för 2019

den 23 mars 2020 10:30

Gunnebo har idag publicerat och påbörjat distributionen av årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 12 mars 2020 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Inregistrering från klockan 15.30. 

Gunnebo delårsrapport oktober-december 2019

den 7 februari 2020 08:00

Fortsatt förbättring av den underliggande verksamheten under ett år av förändring.

Åke Bengtsson ny ekonomi- och finansdirektör i Gunnebo AB

den 18 december 2019 09:06

Åke Bengtsson kommer att tillträda som Gunnebos ekonomi- och finansdirektör den 10 februari 2020.

Gunnebos koncernledning ökar innehav genom köpoptioner

den 16 december 2019 16:15

Under förra veckan har vissa personer i Gunnebos koncernledning ökat sitt innehav i Gunnebo genom att förvärva köpoptioner utställda av bolagets två största ägare - Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB - till ett pris som bedömts motsvara köpoptionernas marknadsvärde. Värderingen av köpoptionerna har utförts av oberoende part enligt gängse metoder. Optionerna löper under fem år.

Gunnebo delårsrapport juli-september 2019

den 6 november 2019 08:00

Rekordhög orderingång och stark försäljning inom Entrance Control lyfter koncernens tillväxt för kvartalet.

Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 31 oktober 2019 15:00

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. De 127 836 stamaktier i emissionen som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 september 2019 15:00

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Susanne Larsson lämnar posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo

den 23 september 2019 17:00

Susanne Larsson har bestämt sig för att lämna posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo för att ta upp nya utmaningar utanför koncernen.

Gunnebos företrädesemission fulltecknad

den 20 september 2019 08:10

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

den 28 augusti 2019 16:27

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Beslut vid Gunnebos extra bolagsstämma

den 26 augusti 2019 10:47

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen

den 21 augusti 2019 10:12

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 31 juli 2019 08:05

Aktieägarna i Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 augusti 2019 kl. 10.00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Gunnebo beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 360 Mkr med anledning av förvärvet av Cominfo

den 31 juli 2019 08:00

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo delårsrapport april-juni 2019

den 19 juli 2019 08:00

Stark försäljningstillväxt och förbättrat resultat under andra kvartalet. Ett kostnadsbesparingsprogram har inletts för att driva marginalförbättring.

Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef i Gunnebo och förändringar i koncernledningen

den 19 juli 2019 07:20

Styrelsen i Gunnebo har utsett Stefan Syrén till ny Vd och koncernchef för Gunnebo-koncernen. Stefan Syrén kommer att ta över som Vd och koncernchef senast i november 2019. Robert Hermans utses samtidigt till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef. Utöver dessa förändringar kommer regionstrukturen för Asia-Pacific och Americas att upphöra vid årsskiftet. Denna förändring är en konsekvens av implementationen av globala affärsområden i linje med den strategi som Gunnebo inledde i juli 2018.

Gunnebo har ingått avtal om att förvärva det Tjeckien-baserade tillträdeskontrollföretaget Cominfo och meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 360 Mkr

den 20 juni 2019 11:00

Gunnebo-koncernen har idag tecknat avtal om förvärvet av tjeckiska Cominfo a.s. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control. I samband med förvärvet meddelar Gunnebo avsikten att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare under det tredje kvartalet 2019. 

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2019

den 26 april 2019 08:00

Första kvartalet 2019: Stark orderingång för koncernen

Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 26 april 2019

den 1 april 2019 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2019, fredagen den 26 april klockan 08.00.

Gunnebo publicerar årsredovisning för 2018

den 19 mars 2019 08:00

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 5 mars 2019 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus, Götaplatsen, Göteborg. Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 21 februari 2019 08:00

Tomas Wängberg, SVP Cash Management, har beslutat sig för att gå i pension. Han efterträds av Christian Weisser, som tillträder posten den 22 februari 2019.

Gunnebo bokslutskommuniké 2018

den 6 februari 2019 08:00

Starkt kassaflöde och fortsatt försäljningstillväxt under fjärde kvartalet

Gunnebo publicerar bokslutskommuniké för 2018

den 8 januari 2019 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018, onsdagen den 6 februari klockan 08.00.

Gunnebo stänger avyttringen av verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg

den 3 december 2018 16:20

Gunnebo delårsrapport juli-september 2018

den 23 oktober 2018 08:00

Stark tillväxt och fortsatt renodling

Gunnebo publicerar delårsrapport för juli-september den 23 oktober 2018

den 25 september 2018 10:10

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden juli-september 2018, tisdagen den 23 oktober klockan 08.00. 

Ändrat antal aktier och röster i Gunnebo

den 31 juli 2018 10:00

Gunnebo delårsrapport januari-juni 2018 – inklusive nya finansiella mål

den 19 juli 2018 08:00

Ny organisationsstruktur i Gunnebo speglar ökat fokus på produkt

den 19 juli 2018 07:30

Från och med den 19 juli 2018 kommer Gunnebo att ha en ny organisationsstruktur som återspeglar Koncernens ökade affärsfokus på produkt.

Gunnebo planerar att avyttra sin verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg

den 17 juli 2018 12:07

Gunnebo har undertecknat ett erbjudande från det globala private equity företaget OpenGate Capital om att de ska förvärva verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att acceptera erbjudandet, som är föremål för konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen beräknas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.

Gunnebo publicerar delårsrapport för april-juni den 19 juli 2018

den 19 juni 2018 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2018, torsdagen den 19 juli klockan 08.00. 

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2018

den 24 april 2018 08:00

Kommentarer till första kvartalet från Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange  

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2018

den 12 april 2018 17:27

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 12 april 2018 i Göteborg.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 6 april 2018 08:00

Stefan Syrén tillträder som SVP region Europe, Middle East & Africa den 1 maj 2018.

Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 24 april 2018

den 28 mars 2018 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2018, tisdagen den 24 april klockan 08.00.

Gunnebo publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017

den 20 mars 2018 08:00

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 6 mars 2018 08:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. 

Gunnebo bokslutskommuniké 2017

den 2 februari 2018 08:00

Kommentarer till fjärde kvartalet från Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange

Gunnebo publicerar bokslutskommuniké för 2017 den 2 februari

den 4 januari 2018 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommuniké för 2017, fredagen den 2 februari klockan 08.00.

Gunnebo delårsrapport januari-september 2017

den 25 oktober 2017 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar det preliminära rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017

den 8 oktober 2017 18:00

Gunnebo delårsrapport januari-juni 2017

den 19 juli 2017 08:00

Gunnebo har omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning

den 27 juni 2017 17:15

Gunnebo har under det andra kvartalet 2017 omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning. Den nya upplåningen utgörs av en sjuårig bilateral finansiering från AB Svensk Exportkredit om 75 miljoner EUR samt en femårig syndikerad lånefacilitet från BNP Paribas och SEB om 140 miljoner EUR med SEB som facilitetsagent.  

Gunnebo publicerar delårsrapporten för april-juni den 19 juli 2017

den 19 juni 2017 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden april-juni 2017, onsdagen den 19 juli klockan 08.00.

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2017

den 28 april 2017 08:00

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2017

den 5 april 2017 18:00

Gunnebo AB:s årsstämma hölls onsdagen den 5 april 2017 i Göteborg.

Gunnebo publicerar delårsrapporten för januari-mars den 28 april 2017

den 31 mars 2017 09:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden januari-mars 2017, fredagen den 28 april klockan 08.00.

Gunnebo publicerar den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2016

den 9 mars 2017 07:30

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 1 mars 2017 13:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 5 april 2017 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Gunnebo bokslutskommuniké 2016

den 2 februari 2017 08:00

Karin Wallström ny direktör för marknad och kommunikation på Gunnebo

den 27 december 2016 08:00

Karin Wallström har blivit utsedd till direktör för marknadsföring och kommunikation (SVP Marketing and Communications) i Gunnebo-koncernen från den 1 januari 2017. 

Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 november 2016 15:00

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 30 november 2016 uppgår till 77 050 848, varav 76 320 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 393 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Christian Carlsson ny direktör för HR och Hållbarhet på Gunnebo

den 8 november 2016 09:00

Christian Carlsson har blivit utsedd till direktör för Personal och Hållbarhet (SVP HR & Sustainability) i Gunnebo-koncernen från den 1 december 2016. Han ersätter Magnus Lundbäck, som beslutat sig för att lämna koncernen. 

Gunnebo delårsrapport januari-september 2016

den 24 oktober 2016 08:00

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 9 september 2016 08:00

Heinz Jacqui har blivit utsedd till SVP Region EMEA och Rolf Kjällgren, SVP Safes & Vaults, tar plats i koncernledningen.

Gunnebo delårsrapport april-juni 2016

den 19 juli 2016 08:00

Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 juni 2016 15:00

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 30 juni 2016 uppgår till 77 000 848, varav 76 270 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 343 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2016

den 27 april 2016 08:00

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2016

den 12 april 2016 17:30

Gunnebo AB:s årsstämma 2016 ägde rum i Göteborg den 12 april.

Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 31 mars 2016 15:00

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 31 mars 2016 uppgår till 76 915 848, varav 76 185 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande totalt 76 258 085,7 röster.

Gunnebo publicerar den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2015

den 10 mars 2016 07:30

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 4 mars 2016 08:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 12 april 2016 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Gunnebo AB emitterar C-aktier

den 9 februari 2016 15:00

Styrelsen i Gunnebo AB beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Gunnebos åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2015.

Gunnebo bokslutskommuniké 2015

den 4 februari 2016 08:00

Gunnebo förstärker koncernledningen

den 14 december 2015 09:00

Gunnebo-koncernen förstärker koncernledningen genom utnämning av ny SVP Region Americas och nyetablering av en funktion för affärsutveckling (Business Development).

Gunnebo delårsrapport januari-september 2015

den 21 oktober 2015 08:00

Gunnebo delårsrapport januari-juni 2015

den 17 juli 2015 08:00

Ändring av antal aktier i Gunnebo

den 30 juni 2015 15:00

Gunnebo tecknar mångmiljonorder i Indonesien

den 18 juni 2015 11:00

Säkerhetskoncernen Gunnebo har, genom sin verksamhet i Indonesien, tecknat en order på leverans av ett integrerat brandskyddssystem till OKI Pulp & Paper Mills på Sumatra, Indonesien, värt runt 25 miljoner USD.

Susanne Larsson ny ekonomi- och finansdirektör i Gunnebo AB

den 8 juni 2015 09:00

Susanne Larsson kommer att tillträda som Gunnebos ekonomi- och finansdirektör senast den 1 september 2015.

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2015

den 28 april 2015 08:00

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2015

den 15 april 2015 18:00

Gunnebo AB:s årsstämma 2015 ägde rum i Göteborg den 15 april.

Christian Johansson lämnar posten som ekonomi- finans och IT-direktör på Gunnebo

den 14 april 2015 14:00

Christian Johansson lämnar posten som ekonomi- finans och IT-direktör på Gunnebo för att tillträda tjänsten som Senior Vice President och CFO för AB SKF.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 6 mars 2015 10:15

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 15 april 2015 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Valberedningens förslag till styrelse i Gunnebo AB

den 3 mars 2015 14:00

Valberedningen i Gunnebo AB har beslutat att föreslå årsstämman 2015 att välja Eva Elmstedt som ny styrelseledamot i bolaget.

Gunnebo bokslutskommuniké januari-december 2014

den 4 februari 2015 08:00

Henrik Lange utsedd till ny VD och koncernchef i Gunnebo

den 19 januari 2015 08:00

Styrelsen i Gunnebo AB har utsett Henrik Lange till ny VD och koncernchef för Gunnebo. Henrik Lange efterträder Per Borgvall som beslutat sig för att lämna posten som VD och koncernchef i Gunnebo.

Gunnebo publicerar bokslutskommunikén 2014 den 4 februari

den 14 januari 2015 08:00

Säkerhetskoncernen Gunnebo ska publicera bokslutskommunikén för 2014 och delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2014 onsdagen den 4 februari 2015, klockan 08.00.

Ändring av antal aktier i Gunnebo

den 28 november 2014 08:00

Under november månad 2014 tecknades och registrerades 186 750 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för Incitamentsprogram 2010/2014.

Förändringar i Gunnebos Koncernledning

den 21 november 2014 11:00

Säkerhetskoncernen Gunnebo utser ny Senior Vice President för Region Asia-Pacific.

Gunnebo delårsrapport januari-september 2014

den 23 oktober 2014 08:00

Gunnebo förvärvar elektroniskt säkerhetsföretag i Storbritannien

den 10 oktober 2014 11:30

Säkerhetskoncernen Gunnebo förvärvar Clear Image, leverantör av elektroniska säkerhetslösningar och tjänster i Storbritannien.

Gunnebo publicerar delårsrapporten januari-september 2014 den 23 oktober

den 3 oktober 2014 08:00

Säkerhetskoncernen Gunnebo publicerar delårsrapporten för perioden januari-september 2014 torsdagen den 23 oktober klockan 08.00.