Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma måndagen den 29 juni 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Inregistrering från klockan 15.30.

Information om åtgärder med anledning av Covid-19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av Covid-19 i samband med stämman har Gunnebo AB beslutat att ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas, att vd inte kommer hålla något sedvanligt anförande utan att en vd-presentation kommer att läggas upp på Gunnebo AB:s hemsida efter stämman, att tillåta förhandsröstning och att årsstämman kommer att minimeras i tid i möjligaste mån utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman delta via förhandsröstning eller utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Gunnebo AB följer utvecklingen noga och kommer vid behov att på bolagets hemsida www.gunnebogroup.com uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020,

dels   anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 23 juni 2020, helst före klockan 16.00, via bolagets hemsida www.gunnebogroup.com, per telefon 08-402 90 46 eller under adress Gunnebo AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, varvid även eventuella biträden ska anmälas. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan ska följa instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i aktieboken tisdagen den 23 juni 2020. Aktieägare bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda dag. Registreringen i eget namn kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. Fullmakten i original bör insändas till Gunnebo AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Gunnebo AB uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Gunnebo AB tillhanda senast tisdagen den 23 juni 2020, helst före klockan 16.00. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Rätt till deltagande” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.eu (ange ”Gunnebo AB – förhandsröstning” i ämnesraden).

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk förhandsröstning finns på bolagets hemsida www.gunnebogroup.com samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av styrelsens ordförande
 12. Val av revisor
 13. Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om ändring av bolagsordning
 15. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 17. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt val av revisor (punkterna 1, 8 – 12)

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson, ordförande (Stena Adactum), Mikael Jönsson (Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 54 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Martin Svalstedt (styrelsens ordförande), föreslår följande.

Punkt 1:      Martin Svalstedt som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8:      Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 9:      Styrelsearvode med belopp om totalt 2 100 000 kronor (1 800 000 kronor), exklusive utskottsarvode, att fördelas med 700 000 kronor (500 000 kronor) till ordföranden och 280 000 kronor (260 000 kronor) vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Ersättning för uppdrag i revisionsutskottet med belopp om 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden och 35 000 kronor (30 000 kronor) till ledamot. Ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet med 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden och 35 000 kronor (30 000 kronor) till ledamot. Särskild ersättning för uppdrag i styrelseutskott utgår dock inte till styrelsens ordförande.

                   Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10:    Omval av ordinarie styrelseledamöterna Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt samt nyval av Panu Routila till ordinarie styrelseledamot. Göran Bille har avböjt omval till styrelseledamot och Martin Svalstedt har avböjt omval till styrelsens ordförande. En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: www.gunnebogroup.com. Styrelseledamot som föreslås för nyval presenteras nedan.

                   Panu Routila, född 1964, har erfarenhet från ett flertal ledande befattningar inom internationell verksamhet. Tidigare befattningar inkluderar roller som verkställande direktör på Konecranes PLC och verkställande direktör för Ahlström Capital Oy. Panu Routila är för närvarande styrelseordförande i Patria Oy och styrelseledamot i Conficap Oy och har tidigare varit styrelseordförande i Ahlstrom Oyj och Vacon Oyj samt styrelseledamot i Trelleborg AB. Panu Routila har en magisterexamen i företagsekonomi.

Punkt 11:    Nyval av Panu Routila till styrelsens ordförande.

Punkt 12:    Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar av Gunnebos koncernledning och gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman 2020 samt för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, samt kunna erbjuda konkurrenskraftiga förmåner i de länder där personerna är bosatta, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor på aktuell marknad för respektive ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, vilket förväntas bidra till Gunnebos affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Koncernledningens totala ersättning ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning (bonus), pensionsförmåner samt andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den fasta lönen ska beakta den enskildes position, kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och ska normalt omprövas varje år. Den fasta lönen ska också utgöra basen för beräkning av bonus. Bonusen ska vara beroende av hur på förhand bestämda mätbara kvantitativa och kvalitativa kriterier uppfylls. Kriterierna omfattar bestämda mätbara mål som berör till exempel tillväxt, vinst och kostnadsutveckling inom koncernen, samt individuella mål, vilka ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Bonusen ska för koncernledningen, inklusive verkställande direktören, vara maximerad till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Bonus ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska, beroende på ålder och lönenivå, uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Bonus ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Pensionsålder ska vara 65 år. Andra förmåner får innefatta bl.a. privat sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst nio månader, utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att § 9 (ii) i bolagsordningen ändras enligt nedan, för att vara förenlig med den förväntade nya lydelsen av aktiebolagslagen, och att nuvarande § 9 (v) p. 13 i bolagsordningen tas bort samt att vissa redaktionella ändringar genomförs.

Föreslagen lydelse § 9 (ii)

§ 9 Bolagsstämma
ii) Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen föreslår vidare att en ny paragraf 10 införs enligt nedan för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämmor.

Föreslagen lydelse § 10

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen föreslår vidare nedan två ändringar i bolagsordningen, vilka föranleds av tidigare genomförda lagändringar.

Föreslagen lydelse § 1
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Gunnebo Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
Föreslagen lydelse § 11
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut under denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen för Gunnebo AB (publ) (”Gunnebo” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2020”) på följande villkor.

 1. Emission av teckningsoptioner
 1. Högst 900 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag Gunnebo Treasury AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Gunnebo-koncernen. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt.
 3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till Gunnebo Treasury AB.
 4. Teckning av teckningsoptionerna av Gunnebo Treasury AB ska ske på särskild teckningslista senast den 15 december 2020, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie i Bolaget.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 30 september 2023.
 7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden 20-31 juli 2020.
 8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2020 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2020:1 avseende nyteckning av aktier i Gunnebo AB (publ)”.
 10. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger ledande befattningshavare möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för koncernens strategi för lönsam tillväxt och den affärsmodell med en tydlig affärsområdesstruktur som koncernen implementerade under 2019. Teckningsoptionsprogram 2020 förväntas alltså bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade personer i ledningsgruppen samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. 

Då Teckningsoptionsprogram 2020 beslutas särskilt av bolagsstämman, omfattas programmet inte av Gunnebos riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 1. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2020 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

 1. Teckningsoptionerna ska av Gunnebo Treasury AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till anställda i Gunnebo-koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer.
 2. Överlåtelse ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:
Befattning Antal teckningsoptioner
VD Grundtilldelning 300 000 och högst 400 000
Övriga ledande befattningshavare (f.n. 4 personer) Grundtilldelning 150 000 per person och högst 200 000

Första tilldelning beräknas ske under augusti 2020.

 1. Teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelas framtida anställda eller anställda som har befordrats, till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper, varvid det ovan angivna antalet övriga ledande befattningshavare kan komma att ändras. Sådan överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2021.
 2. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2020 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid tilldelningen meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.
 3. Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska teckningsoptionsinnehavaren ingå hembudsavtal med Gunnebo Treasury AB om hembud av teckningsoptioner vid överlåtelse. Vidare ska teckningsoptionsinnehavarna utfästa sig att inte före den 1 augusti 2025, eller den tidigare dag som anställningen skulle upphöra, överlåta sådana aktier som optionsinnehavaren tecknar med stöd av teckningsoptionerna. Styrelsen får vid särskilda skäl, t.ex. av skatteskäl, medge undantag från detta lock-up åtagande.

Deltagare i andra jurisdiktioner

Såvitt gäller deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2020 i den mån så krävs för att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2020.

Kostnader, utspädning m.m.

Teckningsoptionsprogram 2020 beräknas medföra begränsade kostnader av mindre betydelse för Bolaget, huvudsakligen hänförliga till sociala avgifter för deltagare bosatta i utlandet.

Vid antagande av att samtliga 900 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2020 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 4 500 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande cirka 0,94 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga aktier. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2019 inkl. utspädningseffekt hade i sådant fall förändrats på så sätt att resultat per aktie hade minskat med cirka 0,01 kronor från 0,55 kronor till 0,54 kronor. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Befintliga incitamentsprogram

Ingen tilldelning av aktier har skett under de incitamentsprogram som infördes genom beslut av årsstämman 2017 (LTIP 2017/2021), 2018 (LTIP 2018/2022) respektive 2019 (LTIP 2019/2023) som omfattade sk. prestationsaktier till ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom koncernen, på grund av att prestationsmålen inte har uppfyllts.

Förslagets beredning

Teckningsoptionsprogram 2020 har initierats av Gunnebos styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. Programmet har beretts av styrelsens ersättningsutskott och därefter behandlats vid styrelsemöte.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut enligt ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, i samband med företagsförvärv, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska omfatta sammanlagt högst aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Skälet till den möjliga avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut under denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 13, 14, 15 och 16 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gunnebogroup.com senast den 8 juni 2020 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 96 162 993, varav 95 560 726 stamaktier och 602 267 C-aktier, motsvarande 95 620 952,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

––––––––––––

Göteborg i maj 2020

Styrelsen för Gunnebo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Isabelle Ljunggren, Director, Investor Relations, tel. 010-2095 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm.