Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2019

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 11 april 2019 i Göteborg.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2018 om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades till måndagen den 15 april 2019.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Göran Bille, Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2019 om totalt 1 800 000 kronor, exklusive utskottsarvode, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 260 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild ersättning för utskottsarbete med 80 000 kronor till respektive ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och med 30 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Det noterades att Hans Warén är huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019/2023)
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019/2023).

Programmet omfattar cirka 20 deltagare anställda inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. LTI 2019/2023 innebär i korthet att deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika prestationsmål under räkenskapsåret 2019, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infaller efter årsstämman 2023 men före den 30 juni 2023. Det maximala antalet aktier som kan erhållas ska motsvara 40 procent (VD), respektive 20 procent (övriga deltagare) av deltagarens faktiska utbetalade lön 2019, dock med vissa begränsningar angående högsta antal aktier som kan tilldelas. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till utgången av 2022.

Styrelsens ursprungliga förslag avseende säkringsåtgärder återkallades till följd av att erforderlig beslutsmajoritet saknades och styrelsen meddelade att säkringsåtgärder istället kommer ske genom ingående av ett s.k. aktieswapavtal med tredje part.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 471 266 aktier och den maximala kostnaden för LTI 2019/2023, inklusive de tillkommande kostnaderna för ingående av aktieswapavtalet, uppskattas till cirka 11,7 miljoner kronor. Ingåendet av aktieswapavtalet kommer inte innebära några ytterligare förändringar av nyckeltalen enligt styrelsens ursprungliga förslag, dvs. en negativ effekt om cirka 0,06 procentenheter på Gunnebos rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,04 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier.

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com    

Rapporter

Arkiv