Försiktighetsåtgärder för att minska risk för smittspridning på Gunnebos årsstämma 2020

Gunnebo följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas. Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten nyligen har höjt risknivån för smittspridning i Sverige kommer Gunnebo att vidta vissa åtgärder vid årsstämman som äger rum tisdagen den 21 april 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Följande åtgärder kommer att vidtas:

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
  • Inregistrering öppnar klockan 15.30 dvs. 30 minuter innan årsstämmans öppnande.
  • Vd kommer endast att hålla ett kort anförande. En längre vd-presentation kommer istället att läggas upp på stämmodagen på Gunnebos hemsida under fliken bolagsstyrning, Årsstämma 2020.
  • Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.
  • Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte närvara, utan kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Gunnebos hemsida www.gunnebogroup.com. Vänligen notera att Gunnebo inte får samla in fullmakter och agera ombud.

Baserat på händelseutvecklingen kommer eventuellt ytterligare åtgärder att kommuniceras på bolagets hemsida samt skickas ut till de aktieägare som anmält sig att närvara vid årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Isabelle Ljunggren, Director, Investor Relations, tel. 010-20 95 099

 

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm.