Gunnebo publicerar preliminärt resultat för juli och augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020

Med anledning av att GB HoldCo AB, som indirekt ägs av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, idag har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende Gunnebo, offentliggör Gunnebo viss preliminär finansiell information för juli-augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020.

Nettoomsättning för juli-augusti 2020 uppgick till 624 Mkr (857) och rörelseresultatet (EBITA) till 6 Mkr (32). Den huvudsakliga orsaken till avvikelsen mot föregående år, är att bolaget fortfarande är negativt påverkat av Covid-19 och konsekvenser till följd av detta, vilket bland annat resulterat i lägre efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Under perioden har bolaget Gateway, inklusive intressebolag avyttrats, vilket kommer att belasta periodens resultat totalt med 50 Mkr. Vidare bedömer bolaget att för perioden upparbetade kostnader för IT-incidenten, som inträffade under augusti, väntas uppgå till cirka 3 Mkr.

Summering finansiell sammanställning

Mkr juli-augusti 2020 Andra kvartalet, 2020 juli-augusti 2019
Orderingång 594 948 1 027
Organisk tillväxt, % 39 31
Nettoomsättning 624 952 857
Organisk tillväxt, % 24 31
EBITA 6 0 32
EBITA-marginal, % 1,0 0,0 3,7

Utsikter för september och fjärde kvartalet, 2020
För tredje kvartalet, 2020 förväntas försäljningstillväxten uppgå till mellan 3–5 procent jämfört med andra kvartalet, 2020 och minus 25–30 procent jämfört med tredje kvartalet, 2019. EBITA-marginalen estimeras för samma period uppgå till mellan 2–3 procent (0 procent, andra kvartalet, 2020 och 7 procent, tredje kvartalet, 2019).

Avseende fjärde kvartalet, 2020 gör bolaget bedömningen att återhämtningen fortgår, vilket förväntas bidra till att såväl försäljning som rörelseresultat (EBITA) blir något bättre i jämförelse med tredje kvartalet, 2020. I jämförelse med motsvarande kvartal 2019 väntas dock såväl försäljning som rörelseresultat (EBITA) bli väsentligt lägre på grund av fortsatt negativ påverkan av Covid-19 på ett flertal viktiga huvudmarknader. Vidare är bedömningen att detta scenario även är giltigt för helåret 2020 jämfört med 2019. Det föreligger dock en betydande osäkerhet avseende de makroekonomiska utsikterna inte minst med anledning av påverkan av Covid-19.

Kommande rapporteringstillfällen
Alla siffror är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer. Gunnebos preliminära resultat för tredje kvartalet, 2020 kommer att offentliggöras kl. 08.00 (CET) den 15 oktober 2020. Gunnebos fullständiga kvartalsrapport för tredje kvartalet, 2020 kommer att offentliggöras kl. 08.00 (CET) den 4 november 2020.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-20 95 014

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 september 2020 kl. 08.00 CET.

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv