Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma den 29 juni 2020

Gunnebo ABs årsstämma ägde rum måndagen den 29 juni 2020 på Hotel Elite Park Avenue i Göteborg.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019, och att bolagets disponibla vinstmedel om totalt 752 512 413 kronor balanseras i ny räkning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Anna Borg Sæther, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt (samtliga omval) samt Panu Routila (nyval). Panu Routila utsågs genom nyval till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2020 om totalt 2 100 000 kronor, exklusive utskottsarvode, att fördelas med 700 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 280 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild ersättning för utskottsarbete med 80 000 kronor till respektive ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och med 35 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Det noterades att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa denna i förhållande till genomförda och förväntade lagändringar samt införa en ny paragraf 10 för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämmor.

Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen. Programmet innebär att högst 900 000 teckningsoptioner ges ut till det av Gunnebo AB helägda dotterbolaget Gunnebo Treasury AB för att senare överlåtas till deltagarna. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2021 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 30 september 2023. Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 20 juli 2020 till och med den 31 juli 2020. Rätt till tilldelning förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning inom koncernen och inte sagt upp sin anställning. Innehavarna av teckningsoptioner ska utfästa sig att inte före den 1 augusti 2025, eller den tidigare dag som anställningen skulle upphöra, överlåta aktier som innehavaren tecknar med stöd av teckningsoptionerna. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,94 procent.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier.

För mer information, vänligen kontakta
Stefan Syrén, Vd och koncernchef, Gunnebo AB, tel. 010 20 95 059
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo AB, tel. 010 20 95 099

 

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm.

Rapporter

Arkiv