Gunnebo delårsrapport, januari-mars 2020: Fokus på medarbetare, långsiktig finansiell stabilitet och kunder i turbulenta tider

Januari-mars 2020

 • Orderingången uppgick till 1 490 Mkr (1 432), en ökning om 4 procent
 • Orderboken uppgick till 1 506 Mkr (1 391), en ökning om 8 procent
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 224 Mkr (1 206), en ökning om 2 procent
 • EBITA uppgick till 25 Mkr (47) och EBITA-marginalen till 2,1 procent (3,9)
 • Justerad EBIT uppgick till 22 Mkr (46) och justerad EBIT-marginal till 1,8 procent (3,8)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 Mkr (40)
 • Periodens resultat uppgick till –5 Mkr (7)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,05 kr (0,09)
 • Fritt kassaflöde var –54 Mkr (1) och fritt kassaflöde per aktie var –0,57 kr (0,01)
 • Gunnebo uppskattar för kvartalet att effekterna av Covid-19 påverkade nettoomsättningen
  med ca 75 Mkr och EBITA med ca 25 Mkr

”Trots avmattningen i slutet av kvartalet var koncernens orderingång och nettoomsättning något högre än motsvarande kvartal föregående år och Gunnebo visade 8 procents tillväxt i orderboken, vilket är ett styrketecken. Den goda utvecklingen inom Entrance Control och Safe Storage kunde inte fullt ut kompensera för lägre volymer och marginaler i övriga affärsområden samt negativa effekter av Covid-19, vilket påverkade lönsamheten och EBITA. Proaktiva åtgärder har accelererats då följderna av Covid-19 väntas bli signifikant kännbara under andra kvartalet pga global nedgång och lägre efterfrågan”, Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo.

Vi befinner oss i skrivande stund fortfarande mitt uppe i en tid av stor osäkerhet. Covid-19 och dess långsiktiga effekter för Gunnebo är ännu svåra att överblicka. Vår riktning ligger fast och de planerade förändringsprocesserna för ett starkare Gunnebo pågår. Samtidigt ser vi affärsmöjligheter i förändrade beteendemönster i samhället vilket kan öka efterfrågan på produkter och tjänster för personflödeskontroll och säker förvaring”, Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo.

Telefonkonferens den 21 april klockan 08.15
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

Sverige +46 8 519 993 83
Storbritannien +44 33 3300 9260

Program
08.10  Ring in
08.15  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef, Stefan Syrén
           samt Ekonomi- och finansdirektör, Åke Bengtsson
08.40  Q&A
08.45  Telefonkonferens avslutas

Presentationsmaterial finns tillgängligt vid offentliggörandet av rapport via: https://financialhearings.com/event/12071 eller www.gunnebogroup.com. Presentationen finns även tillgänglig i efterhand via dessa kanaler.

Denna information är sådan information som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg,
för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 08.00 CET
.

För mer information kontakta:
Åke Bengtsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 010-20 95 081
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, tel. 010-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com