Gunnebo offentliggör preliminärt resultat för tredje kvartalet 2020

Med anledning av att GB HoldCo AB, som ägs indirekt av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, den 28 september lämnade ett offentligt uppköpserbjudande avseende Gunnebo, offentliggjorde Gunnebo samma dag preliminärt resultat för juli och augusti 2020 samt utsikter för september och det fjärde kvartalet 2020. Som Gunnebo förutskickade i samband därmed, offentliggör Gunnebo nu viss preliminär finansiell information för tredje kvartalet 2020.

Nettoomsättning för tredje kvartalet 2020 uppgick till 1 016 Mkr (1 373) och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 27 Mkr (92). Den huvudsakliga orsaken till avvikelsen mot föregående år, är att bolaget fortfarande är negativt påverkat av Covid-19 och konsekvenser till följd av detta, vilket bland annat resulterat i lägre efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Dock ser bolaget en positiv utveckling i jämförelse med andra kvartalet 2020.

Under kvartalet har bolaget haft jämförelsestörande poster som är exkluderade från EBITA om ca 66 Mkr, där den största posten innefattar avyttringen av Gateway inklusive intressebolag.

Summering finansiell sammanställning

Mkr Tredje kvartalet,2020 Andra kvartalet, 2020 Tredje kvartalet, 2019
Orderingång 965 948 1 547
Organisk tillväxt, % 31 31
Nettoomsättning 1 016 952 1 373
Organisk tillväxt, % –19 –31
EBITA 27 0 92
EBITA-marginal, % 2,7 0,0 6,7
 

Utsikter för fjärde kvartalet, 2020

Bedömningen avseende utsikter för fjärde kvartalet har ej ändrats i jämförelse med det som kommunicerades i pressmeddelandet som offentliggjordes den 28 september. För fjärde kvartalet, 2020 gör bolaget bedömningen att återhämtningen fortgår, vilket förväntas bidra till att såväl försäljning som rörelseresultat (EBITA) blir något bättre i jämförelse med tredje kvartalet, 2020. I jämförelse med motsvarande kvartal 2019 väntas dock såväl försäljning som rörelseresultat (EBITA) bli väsentligt lägre på grund av fortsatt negativ påverkan av Covid-19 på ett flertal viktiga huvudmarknader. Vidare är bedömningen att detta scenario även är giltigt för helåret 2020 jämfört med 2019. Det föreligger dock en betydande osäkerhet avseende de makroekonomiska utsikterna inte minst med anledning av påverkan av Covid-19.

Kommande rapporteringstillfälle
Alla siffror är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer. Gunnebos fullständiga kvartalsrapport för tredje kvartalet, 2020 kommer att offentliggöras kl. 08.00 (CET) den 4 november 2020.

För ytterligare information kontakta:
Åke Bengtsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 010-20 95 081
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, tel. 010-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv