Gunnebo delårsrapport oktober-december 2019

Fortsatt förbättring av den underliggande verksamheten under ett år av förändring.

Vd och koncernchef Stefan Syrén kommenterar:

När vi nu lägger 2019 bakom oss kan vi konstatera att det har varit ett händelserikt år för Gunnebo. Affärsområdesstrukturen färdigställdes och de regionala organisationerna upphörde. Samtidigt kommunicerade jag en mindre och mer fokuserad ledningsgrupp. Vi har fått positiv återkoppling från våra kunder kring vår nya organisation, likaså visar medarbetarundersökningar på ett ökat engagemang från våra anställda. Vi genomförde och integrerade förvärvet av Cominfo i affärsområdet Entrance Control och lanserade i juli 2019 ett kostnadsbesparingsprogram som realiseras enligt plan och kommer att få full effekt från och med andra halvåret 2020. Vi gjorde även en nyemission vilken inbringade 351 Mkr under tredje kvartalet. 

Kommentarer till fjärde kvartalet och helåret
Under fjärde kvartalet såg vi en avmattning i marknaden. Koncernens orderingång sjönk med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år justerat för valutakurseffekter. Försäljningen fortsatte att öka under fjärde kvartalet, en tillväxt om 3 procent justerat för valutakurseffekter, och vi avslutade året med en bättre orderbok än föregående år. Vi håller trenden kring orderingången under uppsikt och har vidtagit åtgärder för att säkerställa rätt kundfokus. Vi vet också att tidsförskjutningar av kontrakt kan slå mellan kvartal. Kassaflödet var starkt i det fjärde kvartalet främst på grund av ett lägre sysselsatt kapital. 

För helåret rapporterar vi tillväxt för såväl orderingången som nettoomsättningen om 2 respektive 3 procent justerat för valutakurseffekter.

För fjärde kvartalet låg EBITA i linje med föregående år, 109 Mkr (110), vilket gav en marginal om 7,2 procent (7,7). För helåret uppgick koncernens redovisade EBITA till 321 Mkr (334), vilket gav en marginal om 5,9 procent (6,5). Även om detta är långt ifrån tillfredsställande är det ändå ett hyfsat resultat med hänsyn till alla pågående förändringar.
Vi avslutade året med en nettolåneskuld/EBITDA om 3,0 (3,5) vilket är en förbättring med 0,2 jämfört med tredje kvartalet och vi genererade ett fritt kassaflöde om 197 Mkr (124) – ett resultat av fokus på vårt rörelsekapital. 

Utveckling per affärsområde
Entrance Control hade ett starkt år där orderingången ökade med 29 procent och nettoomsättningen med 21 procent; justerat för valutakurseffekter. Integrationen av Cominfo går enligt plan, och de förväntade synergierna är bekräftade. Entrance Control fortsätter att växa med innovativa lösningar inom segmentet kollektivtrafik och flera stora order har vunnits till kunder inom segmentet flygplatser. Detta har varit möjligt tack vare vår förmåga att leverera globala projekt med stora volymer och hög kvalitet.

Safe Storage rapporterade för helåret en ökning av orderingången om 2 procent och försäljningen ökade med 6 procent justerat för valutakurseffekter. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet fortsätter affärsområdet att jobba med kostnadsstrukturen i Europa. Safe Storage har påbörjat resan att förändra sin väg till marknaden i Europa till en modell med återförsäljare. Samtidigt genomförs marknadstester av nya innovativa produkter för att driva tillväxt nu testas inom flera kundsegment. Vi förväntar oss att några av dessa projekt kommer att bidra omsättningsmässigt redan under 2020.

Cash Management lämnar ett utmanande år bakom sig med en vikande försäljning, samtidigt som investeringarna i produktutveckling och nya försäljningskanaler fortsatte. För helåret minskade orderingången med 15 procent och nettoomsättningen med 9 procent, justerat för valutakurseffekter. Pågående kostnadsbesparingar och en förväntad ökad försäljning av nylanserade produkter skapar förutsättningar för en ökad försäljning och förbättrade marginaler framöver. Cash Management har lanserat flera innovativa produkter och mjukvaror under året. Affärsområdet började 2020 med att presentera ett partnerskap med Loomis i USA, där vi har utvecklat både hård- och mjukvara för deras nya detaljhandelslösning för deponering av kontanter, Titan Z. Detta visar att vi har den kompetens och kapacitet som krävs för att utveckla och leverera hård- och mjukvarulösningar till globala partners.

Integrated Security är en portfölj med lokala verksamheter som lämnar ett svagt 2019 bakom sig med 7 procents nedgång i orderingången och 6 procents nedgång i nettoomsättningen, justerat för valutakurseffekter. Lönsamheten förbättrades under året men är inte på en tillfredsställande nivå. 

Som en effekt av den pågående strategiska översynen har synergier kring kunder och erbjudande identifierats med andra affärsområden. Det innebär att ungefär 20 procent av verksamheten kommer att integreras i Safe Storage och Entrance Control från 2020. Samtidigt byter affärsområdet namn till Other Business, vilket bättre speglar affärsområdets diversifierade verksamhet. Den nya rapporteringsstrukturen och historiska nyckeltal kommer att presenteras under första kvartalet 2020. Den strategiska översynen av de kvarvarande verksamheterna i Other Business fortsätter.

Som en konsekvens av den strategiska översynen har jämförelsestörande poster samt en nedskrivning om sammantaget -56 Mkr kopplat till affärsområdet gjorts i fjärde kvartalet.

I fokus 2020
Som nytillträdd Vd och Koncernchef ser jag att Gunnebos medarbetare, produkter, varumärkesportfölj och internationella marknadsnärvaro kommer göra det möjligt för oss att växa såväl omsättningen som att förbättra lönsamheten under kommande år. Vi är verksamma inom spännande marknadssegment och i geografier som har en årlig tillväxt på mellan 3 och 6 procent. Förvärvet av Cominfo visar att vi på Gunnebo, via förvärv, kan förstärka vår marknadsposition ytterligare. Samtidigt som vi adresserar kostnadsnivåerna fortsätter vi att investera i innovation - nyckeln till långsiktig tillväxt. Jag ser det därför som mycket positivt att styrelsen enhälligt beslutat att föreslå årsstämman att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019. Det visar att våra huvudägare fullt ut står bakom och stöttar vår fortsatt lönsamma tillväxt. 
Jag är övertygad om att Gunnebo under 2020 kommer visa på positiva effekter från förändringsarbetet. Tillsammans med koncernledningen och alla medarbetare ser jag fram emot att fortsätta driva förändring med siktet inställt mot lönsam tillväxt.

Fjärde kvartalet 2019
•    Orderingången uppgick till 1 143 Mkr (1 247), vilket motsvarar en minskning om -8 procent jämfört med föregående år (-13 procent justerat för valutakurseffekter)
•    Nettoomsättningen uppgick till 1 512 Mkr (1 420), vilket motsvarar en tillväxt om 6 procent jämfört med föregående år (3 procent justerat för valutakurseffekter)
•    EBITA uppgick till 109 Mkr (110) och EBITA-marginalen till 7,2 procent (7,7)
•    Nedskrivningar från förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -29 Mkr (-10)
•    Jämförelsestörande poster uppgick till -68 Mkr (-30)
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9 Mkr (67)
•    Periodens resultat uppgick till -25 Mkr (22)
•    Resultat per aktie uppgick till -0,26 kr (0,27) och justerat resultat per aktie uppgick till 0,91 kr (0,90)
•    Fritt kassaflöde var 203 Mkr (133) och fritt kassaflöde per aktie var 2,12 kr (1,74)

Januari-december 2019
•    Orderingången uppgick till 5 485 Mkr (5 218), vilket motsvarar en tillväxt om 5 procent jämfört med föregående år (2 procent justerat för valutakurseffekter)
•    Nettoomsättningen uppgick till 5 459 Mkr (5 128), vilket motsvarar en tillväxt om 6 procent jäm-fört med föregående år (3 procent justerat för valutakurseffekter)
•    EBITA uppgick till 321 Mkr (334) och EBITA-marginalen uppgick till 5,9 procent (6,5)
•    Nedskrivningar från förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -29 Mkr (-21)
•    Jämförelsestörande poster uppgick till -91 Mkr (-29)
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 192 Mkr (265)
•    Periodens resultat uppgick till 45 Mkr (120)
•    Resultat per aktie uppgick till 0,55 kr (1,57) och justerat resultat per aktie uppgick till 2,25 kr (2,30)
•    Fritt kassaflöde var 197 Mkr (124) och fritt kassaflöde per aktie var 2,41 kr (1,62)
•    En utdelning om 0,00 kr per aktie (0,50) är föreslagen

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 7 februari klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5664 2693
+44 33 3300 9264

Program för telefonkonferensen 
09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef Stefan Syrén samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.55 Frågor och svar 
10.15 Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt senast 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Stefan Syrén, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 7 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Syrén, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 092, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

 www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 08.00 CET.