Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo AB (publ)

Aktieägarna i Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 augusti 2019 kl. 10.00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare som:

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen den 20 augusti 2019,
 • dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman, senast tisdagen den 20 augusti 2019, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 20 augusti 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.gunnebogroup.com, per post till Gunnebo AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 5181, 402 26 Göteborg, eller via telefon 010 2095 020. Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt i förekommande fall ombuds och/eller biträdes namn. Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gunnebogroup.com och kan även sändas till aktieägare som så begär. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis översändas per post till bolaget på ovan angiven adress före stämman.

Förslag till dagordning

 1.  Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier
 8. Stämmans avslutande

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 31 juli 2019 om nyemission av stamaktier i bolaget i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 21 augusti 2019, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga stamaktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya stamaktier samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie.
 2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger. Aktier av serie C som bolaget självt innehar ger inte någon företrädesrätt enligt 13 kap. 1 § aktiebolagslagen.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 28 augusti 2019.
 4. För de fall att inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska stamaktier i första hand tilldelas dem som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter och därutöver anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya stamaktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal nya stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan. I tredje hand ska tilldelning ske till Stena Adactum AB och Vätterledens Invest Aktiebolag i dess egenskap av garanter och upp till garanterade belopp, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning vid överteckning eller till garanter inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning.
 5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 2 september 2019 till och med den 17 september 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 6. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade stamaktier betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
 7. De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Tillgängliga handlingar
Styrelsens beslut enligt punkten 7 ovan samt de handlingar som avses i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gunnebogroup.com, senast från och med måndagen den 5 augusti 2019 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman
På bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen eller som avser bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Antalet aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 77 050 848, varav 76 448 581 stamaktier och 602 267 aktier av serie C. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 76 508 807,7. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Göteborg i juli 2019

Gunnebo AB (publ)

Styrelsen