Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 30 juni 2016 uppgår till 77 000 848, varav 76 270 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 343 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av 85 000 stamaktier tecknades och registrerades under juni 2016 genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för Incitamentsprogram 2012/2016.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta: 

Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel: 010-2095 000
Karin Wallström, Marketing & Communication Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026,
karin.wallstrom@gunnebo.com 

www.gunnebogroup.com  

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 kl. 15.00.