Gunnebo delårsrapport januari-september 2014

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall

”Under kvartalet ökade orderingången organiskt med 1 procent jämfört med föregående år. Region EMEA visade en ökning med 5 procent, vilket stärker trenden av stabilisering i regionen som vi sett under hela året. Orderingången i våra tillväxtmarknader var i jämförelse med tidigare något svagare, detta främst beroende på ett starkt tredje kvartal föregående år, efterdyningar av det politiska valet i Indien och en fortsatt svag investeringsvilja i detaljhandeln i Brasilien samt att vi i Mexico bokade stora order i tredje kvartalet föregående år.

Under tredje kvartalet minskade koncernens omsättning organiskt med 5 procent. I region EMEA har omsättningen fortsatt att stabiliseras vilket är tillfredsställande sett till de senaste årens utveckling. Speciellt tillfredställande är det att de kostnadsbesparingsprogram vi genomför ger ordentliga resultat, att den franska verksamheten har förbättrats under året samt att kontanthanteringslösningen SafePay fortsätter att utvecklas väl.

Omsättningen i regionen APAC minskade organiskt med 11 procent. Avmattningen i region APAC är tillfällig och både Indien och Kina kommer att fortsätta leverera lönsam tillväxt framöver.

Region Americas omsättning minskade organiskt med 14 procent i huvudsak till följd av ett svagt kvartal i Brasilien. Utvecklingen i USA fortsätter dock att vara positiv om än med undantag av leveranser till myndigheter där omsättningen fortsatt är lägre än föregående år.

Under kvartalet förvärvades Dissamex i Mexico som tillhandahåller servicetjänster inom elektronisk säkerhet. Förvärvet dubblar omsättningen i Mexico och ger oss en stark rikstäckande plattform för att bredda erbjudandet av lösningar till den växande mexikanska säkerhetsmarknaden.

Efter kvartalets utgång genomfördes förvärvet av Clear Image, en leverantör av elektroniska säkerhetslösningar som väl kompletterar vår verksamhet och dessutom ger oss ökade möjligheter på den brittiska marknaden.

De genomförda förvärven tillsammans med de framgångsrika marknadssatsningarna vi genomför globalt inom kontanthanteringslösningar och tillträdeskontroll samt den positiva resultatförbättring vi sett under året gör att vi ser framtiden an med tillförsikt.”

TREDJE KVARTALET 2014

 • Orderingången ökade till 1 331 Mkr (1 248), organiskt ökade den med 1 procent.

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 314 Mkr (1 314), organiskt minskade den med 5 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 77 Mkr (61) och rörelsemarginalen till 5,9 procent (4,6).

 • Exklusive poster av engångskaraktär om -5 Mkr (-32) uppgick rörelseresultatet till 82 Mkr (93) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (7,1).

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 36 Mkr (32).

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,47 kronor (0,39).

 • Fritt kassaflöde uppgick till -24 Mkr (83).

 • Den 28 augusti 2014 förvärvade Gunnebo det mexikanska bolaget Diseños Inteligentes de Seguridad S.A de C.V (Dissamex). Bolaget tillhandahåller servicetjänster inom elektronisk säkerhet och omsätter årligen cirka 45 Mkr.

JANUARI-SEPTEMBER 2014

 • Orderingången uppgick till 4 167 Mkr (4 201), organiskt minskade den med 3 procent.

 • Nettoomsättningen ökade till 3 983 Mkr (3 794), organiskt ökade den med 3 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 236 Mkr (119) och rörelsemarginalen till 5,9 procent (3,1).

 • Exklusive poster av engångskaraktär om 18 Mkr (-54) ökade rörelseresultatet till 218 Mkr (173) och rörelsemarginalen till 5,5 procent (4,5).

 • Periodens resultat efter skatt ökade till 139 Mkr (54).

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,83 kronor (0,69).

 • Fritt kassaflöde uppgick till -48 Mkr (-16).

 • I juni 2014 avyttrades det franska dotterbolaget Fichet-Bauche Telesurveillance med en realisationsvinst om 73 Mkr, vilken rapporteras i rörelseresultatet som en post av engångskaraktär.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 23 oktober klockan 09.00

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=191272

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
08:55  Ring in till konferensen
09:00  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
09:25  Frågor och svar
09:45  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 23 oktober.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 kl. 8.00.