Ändring av antal aktier i Gunnebo

Under juni månad 2015 tecknades och registrerades 11 500 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för Incitamentsprogram 2012/2016. Det totala antalet aktier och röster i Gunnebo uppgår därmed till 76 185 001 per den 30 juni 2015.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Marketing & Communication Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com  

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2015 kl. 15.00.