Gunnebo delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet 2019: Stark orderingång för koncernen

VDs kommentarer

Kommentar till kvartalsresultatet
Gunnebos verksamhet utgörs till stor del av projektaffärer, vilket innebär att orderingång och försäljning fluktuerar mellan kvartalen. Därför redovisas även orderingången per affärsområde från och med första kvartalet 2019.

Koncernens orderingång under första kvartalet 2019 var stark med en tillväxt om12 procent jämfört med föregående år (7 procent justerat för valutakurseffekter). Både Entrance Control och Safe Storage hade tvåsiffrig tillväxt om 27 procent respektive 16 procent. För Cash Management och Integrated Security var orderingången positiv.

Koncernens omsättning ökade med 4 procent jämfört med första kvartalet 2018 (oförändrad, justerat för valutakurseffekter). Inom Safe Storage var försäljningstillväxten 16 procent (10 procent justerat för valutakurseffekter). Försäljningen inom Cash Management ökade något, 2 procent (-3 procent justerat för valutakurseffekter) och försäljningen inom Entrance Control minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år (-9 procent justerat för valutakurseffekter) på grund av en större order som levererades i första kvartalet 2018. Den starka orderingången gör att försäljningen kommer att återhämta sig under kommande kvartal. Vår försäljning har ökat två år i rad inom såväl Cash Management som Entrance Control och vi ser att vi är bättre strukturerade för att fånga upp tillväxt i marknaden. Inom Integrated Security sjönk försäljningen med 3 procent (-4 procent justerat för valutakurseffekter), men lönsamheten förbättrades.

Strategi att fokusera affären per produkterbjudande
Under kvartalet fortsatte Gunnebo att implementera strategin för att förenkla koncernens struktur och för ett ökat fokus på affären per produkterbjudande genom de fyra affärsområdena Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security. Vi började arbeta utefter den nya strukturen i andra kvartalet 2018 och jag är nöjd att se hur fördjupade samarbeten med kunder och en tydlig försäljningsmodell per affärsområde steg för steg nu slår igenom i de olika enheterna.

Som en del av denna strategi investerar vi även i att stärka vår varumärkespositionering på marknaden. Under kvartalet lanserade vi en uppdaterad webbnärvaro och deltog i fyra viktiga mässor: EuroCIS i Tyskland, NRF i USA, Passenger Terminal Expo i Storbritannien och Intersec i Dubai. Inom Integrated Security lanserade vi en ny teknologi för elektroniska varularm som gör det möjligt för större butiker att hantera upp till 100 antenner utan störningar. Vi fortsatte även kommersialiseringen av vår digitaliseringslösning för detaljhandeln, Gunnebo Retail Solutions.

Kvartalets resultat
Koncernens övergripande EBITA-marginal var 3,9 procent, vilket var lägre än förra året. Den lägre marginalen beror huvudsakligen på kostnadsförbättringar som ännu inte fått genomslag samt underutnyttjande inom Entrance Control och Cash Management på grund av den svaga försäljningen i kvartalet. Inom Integrated Security förbättrades EBITA-resultatet trots den minskade försäljningen, vilket är positivt.

Sammantaget ser vi en ökad aktivitetsnivå med våra kunder i alla fyra affärsområdena och fler initiativ för att stärka vår varumärkespositionering. Samtidigt som vi fortsätter omställningen till affärsområden identifierar vi även möjligheter till effektivitetsförbättringar. Koncernledningen och jag är fortsatt övertygade att verksamheten är på rätt väg mot hållbar, lönsam tillväxt.

Göteborg den 26 april 2019

Henrik Lange

VD och Koncernchef

JANUARI-MARS 2019

• Orderingången uppgick till 1 432 Mkr (1 282) vilket var en ökning med 12% jämfört med motsvarande period föregående år (7% justerat för valutakurseffekter)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 206 Mkr (1 157), vilket var en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år (oförändrad justerat för valutaeffekter)
• EBITA uppgick till 47 Mkr (66) vilket motsvarar en EBITA marginal om 3,9 procent (5,7)
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40 Mkr (58) och rörelsemarginalen (EBIT) blev 3,3 procent (5,0)
• Periodens resultat uppgick till 7 Mkr (-2)
• Resultat per aktie uppgick till 0,09 kronor (-0,01)
• Fritt kassaflöde uppgick till 27 Mkr (39)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 26 april klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:
+46 8 5055 8350
+44 33 3300 9032

Program för telefonkonferensen
09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson
09.55 Frågor och svar
10.15 Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt senast 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.
Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 26 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

 www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08.00 CET.