Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2017

Gunnebo AB:s årsstämma hölls onsdagen den 5 april 2017 i Göteborg.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2016 om 1,20 kronor per aktie (föregående år 1,00 kronor) samt att fredagen den 7 april 2017 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt. Anna Borg valdes till ny ledamot i styrelsen. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2017 om totalt 2 000 000 kronor, exklusive utskottsarvode, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild ersättning för utskottsarbete med 50 000 kronor till respektive ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och med 30 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess uppgifter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021)
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet innebärande bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier (med 1/10 röst och utan rätt till vinstutdelning) till tredje part samt återköp av dessa aktier samt överlåtelse av stamaktier till deltagare i programmet.

Programmet omfattar 20 deltagare anställda inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. LTI 2017/2021 innebär i korthet att deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika prestationsmål under räkenskapsåret 2017, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infaller efter årsstämman 2021 men före den 30 juni 2021. Det maximala antalet aktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltagarens faktiska utbetalade lön 2017, dock med vissa begränsningar angående högsta antal aktier som kan tilldelas. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till utgången av 2020.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 212 986 aktier (ytterligare 53 247 aktier avser säkring av kostnader för sociala avgifter) och den maximala kostnaden för LTI 2017/2021 uppskattas till cirka 8,5 miljoner kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier.

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com  

Rapporter

Arkiv