Ändrat antal aktier och röster i Gunnebo

Under juli månad har 128 580 aktier av serie C, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för Gunnebos långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2015 (LTIP 2015), omvandlats till stamaktier. Antalet stamaktier har därmed ökat med 128 580 aktier och antalet aktier av serie C har minskat med lika många aktier. Antalet röster har ökat med 115 722.

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier i bolaget fortsatt till 77 050 848, varav 602 267 aktier av serie C och 76 448 581 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 76 508 807,7.

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com    

Denna information är sådan information som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 10.00 CET.