Gunnebo bokslutskommuniké 2018

Starkt kassaflöde och fortsatt försäljningstillväxt under fjärde kvartalet

VDs kommentar till kvartalsresultatet – kvarvarande verksamhet

"Under det fjärde kvartalet var Koncernens försäljningstillväxt 6 procent. Tillväxten kom från alla fyra affärsområdena: Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security. 

Safe Storage växte 8 procent, främst tack vare den starka försäljningen av automatiserade bankfack, SafeStore Auto, och försäljningen av säkerhetsskåp till uttagsautomater. Cash Management växte med 12 procent med en mycket stark försäljning av både sluten kontanthantering, SafePay, och lösningar till värdetransportföretag. Entrance Control fortsatte att växa, i kvartalet med 3 procent. Tillväxten kom från en stark försäljning till tunnelbanelinjer, flygplatser samt offentliga och kommersiella byggnader. Försäljningen inom Integrated Security växte med 1 procent, baserat på den starka försäljningen i Americas.

Rapporterad EBITA ökade inom Cash Management och Entrance Control men låg på samma nivå som fjärde kvartalet föregående år inom Safe Storage. Integrated Security visade en mindre vinst efter några kvartal med negativt resultat. En av våra prioriteringar är att arbeta med de olika verksamheterna inom Integrated Security för att förbättra resultatet framöver.

Fritt kassaflöde var starkt under kvartalet, 133 Mkr (71), där 88 Mkr var hänförligt till det förbättrade rörelsekapitalet vilket också är ett av våra fokusområden.

Under kvartalet avslutade vi avyttringen av våra verksamheter i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Vi har även fortsatt fokusera på våra huvudsakliga affärsområden. Detta strategiska skifte ledde till att vi avyttrade en Integrated Security-verksamhet i Storbritannien.

Kommentar till helårsresultatet – kvarvarande verksamhet
För helåret 2018 blev Koncernens försäljningstillväxt 3 procent, med tvåsiffrig tillväxt inom Entrance Control och ensiffrig tillväxt inom Safe Storage och Cash Management. Försäljningen inom Integrated Security minskade med 5 procent.

EBITA inom Safe Storage, Cash Management och Entrance Control förbättrades med närmare 60 Mkr, medan Integrated Security hade en lägre EBITA under 2018 på grund av färre och mindre lönsamma stora projekt jämfört med 2017. Fritt kassaflöde för helåret var 124 Mkr (-74), vilket var en ökning om 198 Mkr. Rörelsekapitalet förbättrades med 287 Mkr jämfört med föregående år.

Med Gunnebos nya fokus på affärsområden där större affärer som inte är en del av kärnverksamheten har börjat avyttras under 2018 är vi nu redo att fortsätta driva en tydlig affärsagenda framöver som skapar lönsam tillväxt." 

Göteborg den 6 februari 2019

Henrik Lange
VD och Koncernchef

OKTOBER-DECEMBER 2018*

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 420 Mkr (1 300), försäljningstillväxten var 6 procent
 • EBITA uppgick till 110 Mkr (120) vilket motsvarar en EBITA marginal på 7,7 procent (9,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 67 Mkr (93) och rörelsemarginalen (EBIT) blev 4,7 procent (7,2)
 • Periodens resultat uppgick till 22 Mkr (64)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 kronor (0,76)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 133 Mkr (71)

HELÅR 2018*

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 128 Mkr (4 861), försäljningstillväxten var 3 procent
 • EBITA uppgick till 344 Mkr (375) vilket motsvarar en EBITA marginal om 6,7 procent (7,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 265 Mkr (301) och rörelsemarginalen (EBIT) minskade till 5,2 procent (6,2)
 • Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (152)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,57 kronor (1,90)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 124 Mkr (-74)
 • Utdelning per aktie (föreslagen): 0,50 kr (1,20)

* Kvarvarande verksamhet

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 6 februari klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5664 2662
+44 20 3008 9803

Program för telefonkonferensen
09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson
09.55 Frågor och svar
10.15 Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt senast 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.
Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 6 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

 www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 08.00 CET.