Gunnebo delårsrapport juli-september 2019

Rekordhög orderingång och stark försäljning inom Entrance Control lyfter koncernens tillväxt för kvartalet.

Vd och koncernchef Henrik Lange kommenterar tredje kvartalet 2019:

Jag är mycket nöjd med den starka orderingången för kvartalet som ökade med 11 procent jämfört med föregående år, varav 4 procent är organisk tillväxt. Även kvartalets omsättning var stark och steg med 5 procent mot föregående år.

Inom Entrance Control låg orderingången på rekordhöga 500 Mkr under kvartalet då vi både fick in flera viktiga order till flygplatser och fick med ett kvartal från nyförvärvet Cominfo. Kvartalsomsättningen ökade med 25 procent och kommer att ligga kvar på en hög nivå framöver baserat på den stora orderstocken. Förvärvet av Cominfo är ett bra tillskott till affärsområdet och integrationsarbetet går planenligt.

Inom Safe Storage steg orderingången med 13 procent och omsättningen ökade med 8 procent, främst tack vare en god utveckling i Asien. En del i vår strategi inom Safe Storage är att ingå partnerskap för distribution av säkerhetsskåp i Europa. Vi har utvecklat ett koncept för denna partnerskapsmodell och efter kvartalsslutet meddelade vi att vi ingått partnerskap med Insafe på den brittiska marknaden. Med Insafe som distributör i Storbritannien får vi en utmärkt marknadstäckning via en mycket välrenommerad partner. Samtidigt får vi möjlighet att utöka vår verksamhet på den brittiska marknaden och omvandla fasta kostnader till rörliga.

Inom Cash Management sjönk orderingången med 24 procent. Americas gick bättre än förra kvartalet, men orderingången var lägre såväl i Europa som i Asien och Mellanöstern. Försäljningen sjönk med 12 procent. Försäljningen ökade till banker, var oförändrad till detaljhandel, medan försäljningen till värdetransportföretag hade en svagare utveckling. Vi ser tecken på en förbättring under kommande kvartal.

Inom Integrated Security sjönk orderingången med 15 procent jämfört med föregående år och omsättningen föll med 4 procent. I Americas ökade omsättningen medan den minskade i övriga regioner. Affärsområdet har arbetat med åtgärder för lönsamhetsförbättring, vilket nu har positiv effekt på affärsområdets EBITA.

Resultat

Koncernens EBITA om 92 Mkr under tredje kvartalet låg i linje med föregående år. EBITA-marginalen uppgick till 6,7 procent.

Entrance Control fortsätter att uppvisa mycket starka resultat, med 66 Mkr i EBITA och en marginal om 18 procent. Tillväxten fortsätter även inom Safe Storage, både vad gäller orderingången och omsättningen. EBITA-resultatet uppgick till 37 Mkr med en marginal om 7 procent. Förutom driften av verksamheten har fokus under kvartalet legat på de planerade kostnadsbesparingsåtgärderna och en förändring av affärsmodellen till en indirekt partnerskapsmodell, vilket resulterat i ett nytt partnerskap i Storbritannien.

Cash Management uppvisade ett svagt resultat på grund av den lägre omsättningen under kvartalet. Orderingången i Americas ökade samtidigt som den minskade i övriga regioner. Vad gäller både orderingången och omsättningen beror den stora skillnaden jämfört med föregående år på tidsförskjutningen av projekt till värdetransportföretag. EBITA uppgick till 9 Mkr med en marginal om 4 procent. Vi arbetar med åtgärder, både genom att titta på kostnader och genom att utveckla befintliga och nya partners för att förbättra resultatet under kommande kvartal.

Inom Integrated Security ökade orderingången och försäljningen i Americas men sjönk i övriga regioner. Omstruktureringsåtgärderna fortsatte, och EBITA ökade således med 6 Mkr och var positivt med 5 Mkr under kvartalet.

Det kostnadsbesparingsprogram som lanserades under andra kvartalet fortgår planenligt. Programmet består av två huvud-sakliga delar: strukturella förändringar på grund av förändringen till en global affärsområdesstruktur och den fortsatta omstruktureringen, främst av den europeiska verksamheten. Kostnaderna för de tillkännagivna strukturella förändringarna kommer att belasta fjärde kvartalet medan den kompletta affärsområdesstrukturen och förändringarna i koncernledningen och därmed relaterade besparingar kommer få full effekt från och med årsslutet. Omstruktureringarna i Europa har mobiliserats och började implementeras under kvartalsslutet. De fullständiga kostnaderna och besparingarna från denna del av programmet kommer att framgå under kommande kvartal. Implementeringen av programmet går enligt plan och kommer att ge full effekt från och med juli nästa år.

Nyemissionen har slutförts

Nyemissionen i Gunnebo har nu slutförts med framgång och enligt plan. Nyemissionen har använts för Cominfo-förvärvet samt för att stärka balansräkningen genom att minska nettolåneskulden. Den förbättrade finansiella styrkan kommer att säkerställa implementeringen av vår strategiska plan.

En ny global affärsområdesstruktur och förändringar i koncernledningen

Under tredje kvartalet påbörjade vi som planerat processen med att implementera vår nya fokuserade affärsområdesstruktur även i Americas och Asia-Pacific, Middle East & Africa. Utrullningen i dessa regioner pågår och den nya strukturen kommer att implementeras fullt ut under fjärde kvartalet.

Som vi tidigare meddelat kommer Stefan Syrén att ersätta mig som Vd. Han tillträder som Vd och koncernchef från och med den 7 november 2019 och behåller i tillägg rollen som Senior Vice President för affärsområdena Safe Storage och Integrated Security.

Under de senaste 18 månaderna har koncernen övergått till en mer fokuserad affärsstruktur per produkterbjudande och med en tydlig plan för att leverera lönsam tillväxt under kommande år. Då jag nu lämnar över rollen som Vd och koncernchef vill jag tacka er alla för ert stöd och jag önskar Stefan och resten av ledningen all lycka till i framtiden.

 

Göteborg den 6 november, 2019

Henrik Lange
Vd och koncernchef

Tredje kvartalet 2019

 • Orderingången uppgick till 1 547 Mkr (1 396), vilket motsvarar en tillväxt om 11 procent jämfört med föregående år (8 procent justerat för valutakurseffekter)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 373 Mkr (1 303), vilket motsvarar en tillväxt om 5 procent jämfört med föregående år (3 procent justerat för valutakurseffekter)
 • EBITA uppgick till 92 Mkr (92) och EBITA-marginalen till 6,7 procent (7,1)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -14 Mkr (12)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 75 Mkr (88)
 • Periodens resultat uppgick till 39 Mkr (56)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,50 kr (0,74)
 • Fritt kassaflöde var 52 Mkr (15)
 • Nyförvärvade Cominfo är fullt konsoliderat från och med tredje kvartalet
 • Nyemissionen om 363 Mkr har slutförts

Händelser efter periodens utgång

 • Som tidigare meddelats kommer Stefan Syrén att tillträda som ny Vd och koncernchef. Han tillträder den 7 november 2019.
   

Januari-september 2019

 • Orderingången uppgick till 4 342 Mkr (3 971), vilket motsvarar en tillväxt om 9 procent jämfört med föregående år (6 procent justerat för valutakurseffekter)
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 947 Mkr (3 708), vilket motsvarar en tillväxt om 6 procent jämfört med föregående år (3 procent justerat för valutakurseffekter)
 • EBITA uppgick till 212 Mkr (224) och EBITA-marginalen uppgick till 5,4 procent (6,0)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -23 Mkr (1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 183 Mkr (198)
 • Periodens resultat uppgick till 70 Mkr (98)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 kr (1,30)
 • Fritt kassaflöde var 73 Mkr (-9)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 6 november klockan 09.30 (CET)


För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5664 2707

+44 33 3300 9274

Program för telefonkonferensen 
09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.55 Frågor och svar 
10.15 Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt senast 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar Vd och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 6 november 2019.

 

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

 www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 08.00 CET.