Gunnebo Bokslutskommuniké 2013

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall:

Ett starkt kvartal

"Såväl orderingång som omsättning utvecklades stabilt under fjärde kvartalet 2013. Orderingången i Region Asia-Pacific var fortsatt positiv med en organisk tillväxt om 26 procent. Europe, Middle East & Africa (EMEA) visade en organisk tillväxt i orderingången om 6 procent vilket är glädjande. Ökningen genererades huvudsakligen på EMEAs tillväxtmarknader utanför Europa. Federala budgetneddragningar i USA och en konjunkturavmattning i Brasilien påverkade kvartalets orderingång i Region Americas negativt.

För helåret utgjorde koncernens omsättning utanför Europa 40 procent av den totala omsättningen vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2012, trots försvagade valutakurser inom ett flertal tillväxtmarknader. Detta bekräftar att arbetet med att förflytta koncernens tyngdpunkt från Europa till världens tillväxtmarknader fortsätter i rätt riktning.

Under kvartalet har koncernens organisation utvecklats. Detta har medfört en förstärkt regionbaserad organisation vilket kommer att ge ett ökat kundfokus, förbättrad marknadsnärvaro samt ett ännu starkare fokus på tillväxtmarknader. Det fjärde kvartalet 2013 är det första kvartalet som Gunnebos rapportering baseras på våra tre säljregioner: EMEA, Asia-Pacific och Americas.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 103 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7 procent. Arbetet med att minska koncernens kostnadsbas i Europa har fortsatt och kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader om 30 Mkr. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsemarginalen till 9 procent.

Ett antal nya produkter har lanserats under kvartalet. Till exempel har en helt ny produktserie tagits fram inom tillträdeskontroll vilken fått ett mycket gott mottagande globalt.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett 2014 där koncernens huvudprioriteringar kommer att vara fortsatt expansion på tillväxtmarknader, att minska kostnaderna i Europa, att förbättra bruttomarginalerna samt att ytterligare förstärka vårt kassaflöde." 

FJÄRDE KVARTALET 2013

 • Orderingången uppgick till 1 313 Mkr (1 317), organiskt ökade den med 5 procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 477 Mkr (1 517), organiskt var nettoförsäljningen oförändrad.
 • Rörelseresultatet uppgick till 103 Mkr (110) och rörelsemarginalen till 7,0 procent (7,3).
 • Exklusive kostnader av engångskaraktär om -30 Mkr (-29) uppgick rörelseresultatet till 133 Mkr (139) och rörelsemarginalen till 9,0 procent (9,2).
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 48 Mkr (2).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,61 kronor (0,00).
 • Periodens resultat har belastats med engångskostnader för nedskrivning av en finansiell fordran om -45 Mkr (-45).

HELÅR 2013

 • Orderingången ökade till 5 514 Mkr (5 250), organiskt ökade den med 4 procent. Förvärvade enheter bidrog med 262 Mkr.
 • Nettoomsättningen ökade till 5 271 Mkr (5 236), organiskt ökade den med 1 procent. Förvärvade enheter bidrog med 208 Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 222 Mkr (179) och rörelsemarginalen till 4,2 procent (3,4). Förvärvade enheter påverkade rörelseresultatet positivt med 32 Mkr.
 • Exklusive kostnader av engångskaraktär om -84 Mkr (-87) ökade rörelseresultatet till 306 Mkr (266) och rörelsemarginalen uppgick till 5,8 procent (5,1).
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 102 Mkr (24).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,29 kronor (0,26).
 • Periodens resultat har belastats med engångskostnader för nedskrivning av en finansiell fordran om -45 Mkr (-45).
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1,00 kr per aktie (1,00).

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 31 januari klockan 11.00

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på denna länk:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=189235
Vid registreringen erhåller du användarnamn och lösenord för konferensen.

Program för telefonkonferensen:
10:55 Ring in till konferensen
11:00 Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall samt Ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
11:25 Frågor och svar
11:45 Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterial till konferensen finns tillgängligt för nedladdning på www.gunnebogroup.com innan konferensen startar.

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig på www.gunnebogroup.com under eftermiddagen den 31 januari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance


För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2014 kl. 8.00.