Gunnebo-koncernen publicerar det preliminära rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017

Gunnebo-koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2017 förväntas bli svagare än tredje kvartalet 2016. Resultatet har huvudsakligen påverkats av tre faktorer:

  • Region Americas, framför allt på grund av en lägre försäljning till kunder inom den publika amerikanska administrationen samt septembers svåra väderförhållanden i USA och jordbävningen i Mexiko
  • Sydafrika, där det i kvartalet fattats beslut om att lägga ner den underutnyttjade fabriken vilket tillåter verksamheten att fullt ut fokusera på att utveckla försäljningen. Nedläggningen påverkar 100 anställda.
  • Frankrike, där en fortsatt försäljningsnedgång har haft en negativ resultatpåverkan på Gunnebo Frankrikes stora installations- och serviceverksamhet. En strategisk översyn har redan påbörjats.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017 förväntas uppgå till 49 Mkr, jämfört med 91 Mkr motsvarande period 2016. Rörelseresultatet förväntas inkludera poster av engångskaraktär om 18 Mkr, primärt hänförbara till fortsatta omstruktureringsaktiviteter i Europa samt nedläggningen av tillverkningen i Sydafrika.

Hela rapporten för perioden januari-september 2017 kommer att publiceras som planerat den 25 oktober klockan 08.00, följt en telefonkonferens samma dag klockan 09.30.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta: 

Henrik Lange, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 004, eller
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications Gunnebo AB, tel 010- 209 5026, e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2017 kl. 18.00 CET.