Gunnebos styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

Gunnebo överlåter 103 580 stamaktier till deltagarna i LTIP 2015 samt beslutar om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för säkring av sociala avgifter.

Med stöd av bolagsstämmans beslut 2015 överlåter Gunnebo 103 580 sk. matchningsaktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2015 (”LTIP 2015”), i enlighet med villkoren för programmet. Överlåtelserna sker per den 19 juli 2018 utan vederlag.

I syfte att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter i anledning av LTIP 2015, bemyndigade årsstämman 2018 Gunnebos styrelse att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2019, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier, dock högst 30 000. Med stöd av stämmans bemyndigande har styrelsen beslutat att överlåta 25 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Försäljningen, som kommer ske från och med den 20 augusti 2018 till och med den 21 september 2018, ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Försäljningen kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Gunnebo uppgår till 77 050 848, varav 76 448 581 stamaktier och 602 267 aktier av serie C. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande
128 580 egna stamaktier och 602 267 egna aktier av serie C, avsedda för pågående incitamentsprogram.

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com