Gunnebo AB emitterar C-aktier

Styrelsen i Gunnebo AB beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Gunnebos åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2015.

Gunnebo ABs årsstämma 2015 beslutade, i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av stämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2015, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Årsstämman 2015 beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av C-aktier.

Styrelsen har nu fattat beslut om att utnyttja bemyndigandena genom att emittera 730 847 C-aktier till ett finansiellt institut för att sedan omedelbart återköpa samtliga C-aktier. Emissionen görs till aktiernas kvotvärde och aktierna återköps för 3 714 235 kr. Teckning av emissionen och återköp av C-aktierna avses verkställas under perioden
10 februari – 28 mars 2016.

Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan kommer antalet egna C-aktier att uppgå till 730 847. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

De återköpta C-aktierna avses vid fullgörande av leverans av aktier till anställda 2018 omvandlas till stamaktier, enligt villkoren för incitamentsprogrammet.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016 kl. 15.00.

Rapporter

Arkiv