Gunnebo delårsrapport januari-juni 2017

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER TILL ANDRA KVARTALET 2017

Det andra kvartalet var i linje med motsvarande period föregående år med en omsättning på 1 510 Mkr och en rörelsemarginal om 6,8 procent exklusive engångskostnader. Tillväxten har varit god inom både Tillträdeskontroll och Kontanthantering.

UTVECKLING AV VÅR VERKSAMHET
I region EMEA utvecklades försäljningen under årets andra kvartal väl på samtliga marknader förutom i Frankrike och Sydafrika. Det är positivt att rörelsemarginalen i EMEA för kvartalet ligger på samma nivå som föregående år, trots en organisk försäljningstillväxt om -2 procent. Exklusive Frankrike var den organiska försäljningstillväxten i EMEA +4 procent. I Frankrike, som visar en vikande efterfrågan från kundsegment bank, fortsätter vi att genomföra strukturella förändringar. Detta är en del av vårt pågående arbete med att förbättra produktiviteten i Europa genom att utveckla nya kundsegment och genomföra produktivitetshöjande aktiviteter. Även Gunnebos verksamhet i Sydafrika har visat en vikande efterfrågan från banksektorn de senaste kvartalen. Vi har därför påbörjat en översyn för att anpassa verksamheten till nya marknadsförutsättningar. I Mellanöstern har utrullningen av Gunnebos lösningar för effektiv kontanthantering i Förenade Arabemiraten tillsammans med värdetransportföretaget Transguard fortsatt i god takt.

I region Americas har försäljningstillväxten varit god under andra kvartalet, främst på grund av en positiv utveckling i Nordamerika. I kvartalet firade vi även Hamiltons 50-årsjubileum vilket uppmärk-sammades genom att en uppdaterad varumärkesprofil presenterades för Hamiltons distributörer för att ytterligare stärka varumärket i Nordamerika. I Latinamerika har försäljningen utvecklats svagare än förväntat, främst på grund av en låg investeringsvilja.

I region Asia-Pacific har försäljningstillväxten varit negativ. Denna utveckling kan förklaras av det stora OKI-projektet i Indonesien där försäljningen i kvartal två 2016 var mycket högre än i år. Projektet har löpt sedan andra halvåret 2015 och förväntas avslutas under tredje kvartalet 2017. Borträknat OKI var tillväxten i regionen oförändrad. Marknaderna i Australien, Sydostasien och Kina hade dock en god försäljningstillväxt i kvartalet. I Kina har försäljningen varit fortsatt god av Tillträdeskontroll till både tunnelbanor och offentliga byggnader. I Indien utvecklades försäljningen svagare på grund av en fortsatt låg efterfrågan från banksegmentet. Däremot fortsatte vår affär inom säkerhetsskåp för uttagsautomater att utvecklas väl. Vi arbetar även intensivt för att växa vår affär i Indien inom andra kundsegment.

NY FINANSIERING
Under kvartalet har vi omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning vilket ger oss ett större låneutrymme till bättre villkor än tidigare. Det innebär att vi har större möjligheter att investera i lönsam tillväxt genom såväl ökad F&U som förvärv.

KVARTALETS RESULTAT
För kvartalet redovisar vi ett rörelseresultat exklusive engångskostnader på 103 Mkr och en rörelsemarginal om 6,8 procent. Med ett kvartalsresultat i linje med motsvarande period föregående år och ny bankfinansiering på plats står vi väl rustade att fortsätta implementeringen av vår strategi för lönsam tillväxt.

Göteborg 19 juli 2017

Henrik Lange
Vd och Koncernchef

ANDRA KVARTALET 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 510 Mkr (1 474), den organiska tillväxten var -3 procent
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 92 Mkr (80) och rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 6,1 procent (5,4)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 103 Mkr (103) och rörelsemarginalen (EBIT) till 6,8 procent (7,0)
 •  Periodens resultat uppgick till 39 Mkr (42)
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,51 kronor (0,55)
 •  Fritt kassaflöde uppgick till -76 Mkr (27)

JANUARI-JUNI 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 950 Mkr (2 864), den organiska tillväxten var -1 procent
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 151 Mkr (133) och rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 5,1 procent (4,6)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 168 Mkr (161) och rörelsemarginalen (EBIT) till 5,7 procent (5,6)
 •  Periodens resultat uppgick till 68 Mkr (62)
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,88 kronor (0,81)
 •  Fritt kassaflöde uppgick till -82 Mkr (34)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 19 juli klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5664 2699
+44 20 3008 9809

Program för telefonkonferensen 
09.25  Ring in
09.30  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
09.55  Frågor och svar 
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 19 juli.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

 www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08.00 CET.