Gunnebo delårsrapport januari-mars 2016

Kommentarer till första kvartalet från Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange:

”I första kvartalet 2016 redovisar vi en organisk tillväxt för tredje kvartalet i rad, vilken drivits helt av en god utveckling i Asien. Även rörelseresultatet och rörelsemarginalen exklusive engångsposter förbättrades jämfört med föregående år. Vi redovisar även ett positivt fritt kassaflöde som förbättrats med 150 Mkr jämfört med första kvartalet föregående år.”

Utveckling av vår verksamhet
”Det ökade säkerhetsmedvetandet i världen innebär ett ökat intresse för många av Gunnebos lösningar.Inom kontanthantering har den positiva försäljningsutvecklingen fortsatt även under det första kvartalet. Förutom flera order i många europeiska länder har vi fått vår första order i Vietnam.

Inom tillträdeskontroll har vi haft en positiv försäljningsutveckling under kvartalet som en konsekvens av en ökad medvetenhet kring säkerhet. Säkerhetsdörrar och slussar är exempel på effektiva lösningar för högriskanläggningar med behov av förstärkt kontroll av flödet av personer till, från och inom anläggningen.

Inom produktgruppen säkerhetsskåp och valv gick försäljningen ner något i kvartalet. Försäljningen av säkerhetsskåp till uttagsautomater utvecklades väl, medan försäljningen av säkerhetsklassade säkerhetsskåp och valv minskade till följd av den fortsatta konsolideringen av banksektorn på många marknader.

Försäljningen av elektronisk säkerhet minskade under perioden och region Americas visade den svagaste utvecklingen. I Europa, där den största delen av denna affär sker, var försäljningen oförändrad.”

Förbättrat resultat och fritt kassaflöde
Under det första kvartalet redovisade Gunnebo en organisk försäljningstillväxt om 1 procent med en rörelsemarginal exklusive engångsposter om 4,2 procent, vilket innebär en förbättring med 1,5 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Det fria kassaflödet uppgick till 7 Mkr i kvartalet, en förbättring med 150 Mkr jämfört med samma period föregående år.”

Uppdaterad strategi
"På vår kapitalmarknadsdag i mitten av mars kommunicerade vi en sammanfattning av vår uppdaterade strategi för lönsam tillväxt. Den har vi nu börjat implementera i hela organisationen. För mer information kring vår uppdaterade strategi, se www.gunnebogroup.com."

FÖRSTA KVARTALET 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 390 Mkr (1 397), organiskt ökade den med 1 procent
  • Rörelseresultatet ökade till 53 Mkr (29) och rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (2,0)
  • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 58 Mkr (38) och rörelsemarginalen till 4,2 procent (2,7)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 20 Mkr (-11)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,26 kronor (-0,13)
  • Fritt kassaflöde uppgick till 7 Mkr (-143)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 27 april klockan 09.30 

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.
 

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=194449  

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord. 

Program för telefonkonferensen
09:25  Ring in till konferensen
09:30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange
09:50  Frågor och svar
10:00  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt informationsdirektör Karin Wallström.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 27 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Susanne Larsson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39, eller e-post
karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 8.00.