Gunnebo bokslutskommuniké januari-december 2014

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall

”Det fjärde kvartalet innebar en stark avslutning på ett år som fortsatt har utvecklat koncernen i rätt riktning. Den goda resultatutvecklingen, med en rörelsemarginal i fjärde kvartalet på 9,4 procent exklusive engångskostnader, i kombination med ett ökat fokus på kapitalbindning bidrog till ett starkt kassaflöde i kvartalet och för helåret.

Omsättningen minskade under kvartalet med 2 procent organiskt i jämförelse med föregående år. Våra tillväxtregioner Asia-Pacific (APAC) och Americas uppvisade organisk tillväxt med 5 procent respektive 2 procent. Omsättningen i Region Europe, Middle East & Africa (EMEA) minskade med 4 procent organiskt. Förflyttningen av koncernens tyngdpunkt till tillväxtmarknader, som är så viktig med tanke på marknadsförutsättningarna i Europa, fortsätter. Av kvartalets omsättning stod marknaderna utanför Europa för 43 procent, vilket är en ökning med 5 procentenheter från föregående år.

Arbetet med att anpassa koncernens kostnader i Europa har fortsatt och engångskostnader har tagits i kvartalet med 32 Mkr. Önskade effekter uppnås och vi kommer att fortsätta kostnadseffektivisera koncernen under 2015. Orderingången minskade organiskt i kvartalet med 13 procent i huvudsak till följd av ett starkt jämförelsekvartal 2013 och inverkan av stora projekt. Region Americas orderingång ökade med 18 procent medan EMEA och APAC har en lägre orderingång. I APAC påverkades orderingången framförallt i Indien till följd av ökade kapitaltäckningskrav i banksektorn. Underliggande efterfrågan och behov kvarstår dock i regionen. I EMEA är investeringsviljan liksom tidigare fortsatt avvaktande.

Under kvartalet har förvärven i Mexiko och Storbritannien börjat integreras och dessa har bidragit med omsättning och rörelseresultat.”

FJÄRDE KVARTALET 2014

 • Orderingången uppgick till 1 266 Mkr (1 313), organiskt minskade den med 13 procent.

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 574 Mkr (1 477), organiskt minskade den med 2 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 116 Mkr (103) och rörelsemarginalen till 7,4 procent (7,0).

 • Exklusive poster av engångskaraktär om -32 Mkr (-30) ökade rörelseresultatet till 148 Mkr (133) och rörelsemarginalen till 9,4 procent (9,0).

 • Periodens resultat efter skatt ökade till 88 Mkr (48).

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,15 kronor (0,61).

 • Fritt kassaflöde ökade till 271 Mkr (160).

 • Den 10 oktober 2014 förvärvade Gunnebo det brittiska bolaget Clear Image, verksamt inom elektronisk säkerhet.

 • Efter rapportperiodens utgång utsågs Henrik Lange till VD och koncernchef.

JANUARI-DECEMBER 2014

 • Orderingången uppgick till 5 433 Mkr (5 514), organiskt minskade den med 5 procent.

 • Nettoomsättningen ökade till 5 557 Mkr (5 271), organiskt ökade den med 2 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 352 Mkr (222) och rörelsemarginalen till 6,3 procent (4,2).

 • Exklusive poster av engångskaraktär om -14 Mkr (-84) ökade rörelseresultatet till 366 Mkr (306) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (5,8).

 • Periodens resultat efter skatt ökade till 227 Mkr (102).

 • Resultatet per aktie uppgick till 2,98 kronor (1,29).

 • Fritt kassaflöde ökade till 223 Mkr (144).

 • I juni 2014 avyttrades det franska dotterbolaget Fichet-Bauche Telesurveillance med en realisationsvinst om 73 Mkr, vilken rapporteras i rörelseresultatet som en post av engångskaraktär.

 • Den 28 augusti 2014 förvärvade Gunnebo det mexikanska bolaget Diseños Inteligentes de Seguridad S.A de C.V (Dissamex).

 • Styrelsen föreslår utdelning med 1,00 kr per aktie (1,00).

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 4 februari klockan 09.30

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=467472&Conf=219922

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
09:25  Ring in till konferensen
09:30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
09:55  Frågor och svar
10:15  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 4 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2015 kl. 8.00.