Gunnebo bokslutskommuniké 2015

Kommentarer till fjärde kvartalet från Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange:

”Orderingången i kvartalet var god och ökade organiskt i alla regioner. För koncernen som helhet ökade orderingången organiskt med 3 procent, en utveckling som framför allt drivits av produktsegmenten tillträdeskontroll och kontanthantering.

Inom tillträdeskontroll erhölls i kvartalet order från såväl flygplatsen i Hamburg och två stora flygplatser i Kanada som från tunnelbanelinjer i kinesiska Tianjin och Shenzhen – samtliga för leverans och installation av säkerhetsslussar.

Inom kontanthantering har tillväxten varit god under kvartalet. Genom att introducera koncernens erbjudande på nya marknader arbetar Gunnebo aktivt med att utveckla affären för kontanthantering. I kvartalet lanserades till exempel erbjudandet framgångsrikt i Mexiko och en första större order har tagits.

En annan viktig del av koncernens strategiska agenda är att växa affären med både nationella och internationella nyckelkunder. I kvartalet har en fransk juvelerarkedja, som koncernen har en lång affärsrelation med, beställt valv till sina butiker i USA. På samma sätt har den franska livsmedelskedjan Carrefour anlitat Gunnebo för en helhetslösning inom elektronisk säkerhet till sina butiker i Brasilien.

Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 677 Mkr, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 2 procent. Den positiva utvecklingen förklaras främst av en ökad försäljning inom lösningar för kontanthantering, tillträdeskontroll och service. Regionerna EMEA och Asia-Pacific uppvisade båda en organisk försäljningstillväxt, medan region Americas på grund av en svagare försäljning inom bank i Nordamerika visade på en negativ utveckling.

Under kvartalet har Gunnebo, som en konsekvens av förvärvet av Sallén i juli 2015, fortsatt att optimera tillverkningsstrukturen för kontanthantering. Därför kommer tillverkningen från fabriken i Trier, Tyskland, att flyttas till andra fabriker inom Gunnebo under 2016.

Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 121 Mkr (116) och rörelsemarginalen till 7,2 procent (7,4). I rörelse-resultatet ingår engångskostnader om 28 Mkr (32) vilka avser flytt av produktion från Trier samt fortsatta kostnadsanpassningar i Europa. Rörelsemarginalen exklusive engångskostnader uppgick till 8,9 procent (9,4)”.

FJÄRDE KVARTALET 2015

 • Orderingången ökade till 1 345 Mkr (1 266), organiskt ökade den med 3 procent

 • Nettoomsättningen ökade till 1 677 Mkr (1 574), organiskt ökade den med 2 procent

 • Rörelseresultatet ökade till 121 Mkr (116) och rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent (7,4)

 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 149 Mkr (148) och rörelsemarginalen till 8,9 procent (9,4)

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till
  80 Mkr (88)

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,05 kronor (1,15)

 • Fritt kassaflöde uppgick till 218 Mkr (271)

HELÅR 2015

 • Orderingången ökade till 6 191 Mkr (5 433), organiskt ökade den med 5 procent

 • Nettoomsättningen ökade till 6 052 Mkr (5 557), organiskt var den oförändrad

 • Rörelseresultatet uppgick till 320 Mkr (352, varav 73 Mkr avsåg vinsten vid försäljningen av Fichet-Bauche Télésurveillance). Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (6,3).

 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 397 Mkr (366) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (6,6)

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 168 Mkr (227)

 • Resultatet per aktie uppgick till 2,18 kronor (2,98)

 • Fritt kassaflöde uppgick till 56 Mkr (223)

 • Styrelsen föreslår utdelning med 1,00 kr per aktie (1,00)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 4 februari klockan 09.30

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=193893  

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
09:25  Ring in till konferensen
09:30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange
09:55  Frågor och svar
10:15  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 4 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Susanne Larsson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39, eller e-post
karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016 kl. 8.00.