Gunnebo delårsrapport januari-juni 2015

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange

Orderingången ökade organiskt med 14 procent. Flera stora order togs under kvartalet, däribland en order i Indonesien värd 25 MUSD som tecknades med OKI Pulp & Paper samt ett 5-årigt ramavtal med Storstockholms Lokaltrafik för projektering och installation av biljettspärrar vid nya och befintliga tunnelbanestationer.

Under andra kvartalet uppgick omsättningen till 1 516 Mkr, en minskning organiskt med 4 procent främst på grund av en svag försäljning i Asien. Den svaga utvecklingen inom de statligt ägda bankerna i Indien har fortsatt under kvartalet. I Europa var den organiska omsättningen relativt oförändrad medan den ökade i Americas.

Engångskostnader belastade resultatet med 22 Mkr och avser kostnadsanpassningar i Europa samt förändringar i koncernledningen. Anpassningen av de fasta kostnaderna i Europa kommer även i fortsättningen ha en hög prioritet för koncernen.

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick i kvartalet till 102 Mkr (98) och rörelsemarginalen till 6,7 procent (6,9).

Under kvartalet har Susanne Larsson utsetts till ny CFO för Gunnebo. Hon kommer att tillträda sin befattning i mitten av augusti och hon kommer att ingå i Gunnebos koncernledning.”

ANDRA KVARTALET 2015

 • Orderingången ökade till 1 662 Mkr (1 330), organiskt ökade den med 14 procent.

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 516 Mkr (1 419), organiskt minskade den med 4 procent.

 • Rörelseresultatet minskade till 80 Mkr (141) och rörelsemarginalen till 5,3 procent (9,9).

 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 102 Mkr (98) och rörelsemarginalen till 6,7 procent (6,9).

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 51 Mkr (106).

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,64 kronor (1,40).

 • Fritt kassaflöde uppgick till -42 Mkr (44).

JANUARI - JUNI 2015

 • Orderingången ökade till 3 427 Mkr (2 836), organiskt ökade den med 9 procent.

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 913 Mkr (2 669), organiskt minskade den med 3 procent.

 • Rörelseresultatet minskade till 109 Mkr (159) och rörelsemarginalen till 3,8 procent (6,0).

 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 140 Mkr (136) och rörelsemarginalen till 4,8 procent (5,1).

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 40 Mkr (103).

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,51 kronor (1,36).

 • Fritt kassaflöde uppgick till -185 Mkr (-24).

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 17 juli klockan 09.30

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=467472&Conf=220443

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
09:25  Ring in till konferensen
09:30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange
09:55  Frågor och svar
10:15  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 17 juli.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl. 8.00.