Hållbarhetsmål

Miljö

Under 2016 fastställde Gunnebo sju hållbarhetsmål med 2016 som basår. Fokus ligger på energi och klimat, avfallshantering, miljöledning, efterlevnad av uppförandekoden i försörjningskedjan samt arbetsmiljö.

Energi och klimat

  • Minska användningen av el vid tillverkningsenheter och stora försäljningsenheter med 8 procent från 2016 till 2020
  • Minska koldioxidutsläppen från tillverknings- och försäljningsenheter med 15 procent från 2016 till 2020
  • Minska koldioxidutsläppen från den egna fordonsparkens genomsnitt med 20 procent från 2016 till 2020

Avfall

  • Öka återvinningen av icke-farligt avfall i produktionen med 8 procent från 2016 till 2020

Ledningssystem för miljö

  • Alla produktionsanläggningar ISO 14001-certifierade

Mål för försörjningskedjan

Som en global organisation är Gunnebos mål att säkerställa att  Koncernens uppförandekod efterlevs av alla större leverantörer.

Mål för arbetsmiljö

Gunnebos mål är att skapa hälsosamma och lämpliga arbetsmiljöer där medarbetarna kan utveckla sin fulla potential. I arbetet för en säker arbetsmiljö är målet att större tillverkande enheter ska strukturera sitt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.