BOLAGSSTYRNING

Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppdrag är att förvalta aktieägarnas intressen.

I styrelsens uppgifter och plikter ingår att:

  • Förvalta bolagets och samtliga aktieägares intressen
  • Tillse att en bolagsstyrningsrapport upprättas
  • Fastställa strategier, affärsplaner, verksamhetsmål samt delårsrapporter och bokslutskommunikéer
  • Besluta om betydande förändringar i Gunnebos organisation och verksamhet
  • Utvärdera den verkställande direktörens arbetsverksamhet

 

Möten 2019

Styrelsen har under 2019, utöver det konstituerande sammanträdet, genomfört 16 sammanträden.

Sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter valda av stämman. De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter till styrelsen.

Läs mer om styrelsemedlemmarna

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Ingen av Gunnebos ledande befattningshavare ingår i styrelsen. Verkställande direktören samt ekonomi- och finansdirektören deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov.

Oberoende styrelseledamöter

Majoriteten av styrelseledamöterna som väljs vid årsstämman måste vara oberoende i förhållande till företaget och dess exekutiva ledning. Minst två ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden och av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Av den nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen skall ha minst sex ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma samt vad som skall behandlas vid respektive sammanträde. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott och verkställande direktören.