​BOLAGSSTYRNING

Revisorer

Valberedningen i Gunnebo har bland annat i uppgift att lämna förslag till årsstämman angående val revisor.

Revisor i Gunnebo är den registrerade revisionsfirman Deloitte AB, med auktoriserade revisorer Hans Warén som huvudansvarig. Deloitte AB är valda på årsstämman 2020 för en period av ett år.

Revisorns arbete

Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionssed.

Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorerna rapporterar löpande till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning.