​BOLAGSSTYRNING

Revisorer

Revisor i Gunnebo är den registrerade revisionsfirman Deloitte AB, med auktoriserade revisorer Hans Warén som huvudansvarig. Deloitte AB är valda på årsstämman 2020 för en period av ett år.

Revisorns arbete

Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionssed.