INVESTERARE

Finansiella definitioner

 

Definitioner

Gunnebo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Koncernen anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och koncernens ledning då de möjliggör utvärdering av koncernens resultat och ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Definitioner av Gunnebos nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS beskrivs nedan.

Avkastning på operativt sysselsatt kapital
EBITA rullande 12 månader för de fyra affärsområdena dividerad med genomsnittligt operativt sysselsatt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
EBITA rullande 12 månader dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal 
Bruttoresultat i procent av ­nettoomsättning.

EBIT-marginal
EBIT (rörelseresultat) i procent av ­netto­omsättningen.

EBITA
Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar 
och nedskrivningar av ­förvärvsrelaterade ­immateriella tillgångar exklusive jämförelse­störande poster och effekter av IFRS 16 Leasingavtal.

EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättning.

EBITDA
Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar, nyttjanderättstillgångar och materiella anläggningstillgångar.

EBITDA exkl. effekt av IFRS 16 Leasingavtal
EBITDA justerat för effekter av IFRS 16 
Leasingavtal.

EBITDA exkl. jämförelsestörande poster samt IFRS Leasingavtal
EBITDA exklusive jämförelsestörande poster justerat för effekter av IFRS 16 Leasingavtal.

Eget kapital per aktie 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktie­ägare dividerat med antalet aktier ­exklusive C-aktier som inte har utdelningsrätt, vid ­periodens utgång.

Fritt kassaflöde
Operativt kassaflöde minskat med kassa-
flödespåverkande finansnetto, betald skatt och pensionsutbetalningar.

Fritt kassaflöde per aktie 
Fritt kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier ­exklusive C-aktier som inte har utdelningsrätt.

Justerad EBIT 
EBIT (rörelseresultat) justerat för jämförelse-
störande poster.

Justerad EBIT-marginal
Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster definieras som betydande poster inom EBIT som rapporteras separat för att underlätta en komplett förståelse av koncernens finansiella resultat och jämförbarhet mellan perioder. Jämförelsestörandeposter hänför sig till omstruktureringskostnader, kostnader relaterade till förvärv och avyttringar samt andra engångsposter av väsentlig storlek, samtliga godkända av styrelsen. 

Nettolåneskuld
Totala skulder från finansieringsverksamheten med avdrag för likvida medel vid periodens utgång.

Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser
Totala skulder från finansieringsverksamheten och avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning, med avdrag för 
likvida medel. 

Nettolåneskuld/EBITDA

Nettolåneskuld dividerad med EBITDA ­rullande 12 ­månader. 

Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser/EBITDA
Nettolåneskuld inklusive avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad ­anställning dividerad med EBITDA rullande 12 månader.

Operativt kassaflöde
EBITDA före avskrivningar av nyttjanderättstillgångar, kassaflödet från förändringar i rörelsekapital och kassaflödet från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttringar samt justerat för övriga ej kassaflödespåverkande poster.

Operativt sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital som används i de fyra affärsområdena. Det är summan av övriga immateriella tillgångar, materiella tillgångar, varulager, kundfordringar och övriga kort­fristiga tillgångar minus leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder, exklusive kortfristiga skatter och finansiella poster. 

Organisk tillväxt
Förändring av nettoomsättning justerad för valutakurseffekter samt förvärv och avyttringar, jämfört med samma period föregående år.

Sysselsatt kapital
Operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital från Group Functions samt goodwill 
och nyttjanderättstillgångar.