INVESTERARE

Finansiella definitioner

Nyckeltal definierade enligt IFRS

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier exklusive C-aktier som inte har utdelningsrätt.
Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier exklusive C-aktier som inte har utdelningsrätt, efter utspädning.

 

Nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Avkastning på operativt sysselsatt kapital
EBITA rullande 12 månader dividerad med genomsnittligt operativt sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
EBITA rullande 12 månader dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.
Bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster
Bruttoresultat exklusive jämförelsestörande poster i procent av nettoomsättning.
EBIT marginal
EBIT i procent av nettoomsättning.
EBITA
EBIT före avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, exklusive jämförelsestörande poster och effekter av IFRS 16 Leasingavtal.
EBITA marginal
EBITA i procent av nettoomsättning.
EBITDA
EBIT före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.
EBITDA marginal
EBITDA i procent av nettoomsättning.
Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet aktier exklusive C-aktier som inte har utdelningsrätt, vid periodens utgång.
Fritt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten, exklusive förvärv och avyttringar.
Fritt kassaflöde per aktie Fritt kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier exklusive C-aktier som inte har utdelningsrätt.
Försäljningstillväxt Tillväxt i nettoomsättning justerat för valutakurseffekter, inklusive organisk och förvärvad omsättning, exklusive avyttrad omsättning.
Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster definieras som betydande poster inom EBIT som rapporteras separat för att underlätta en komplett förståelse av koncernens finansiella resultat och jämförbarhet mellan perioderna. Jämförelsestörande poster hänför sig i huvudsak till omstruktureringsaktiviteter samt andra strukturella förändringar och inkluderar kostnader för nedläggning av verksamheter och personalnedskärningar.
Nettolåneskuld Totala skulder från finansieringsverksamheten med avdrag för likvida medel vid periodens utgång.
Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser Totala skulder från finansieringsverksamheten och avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning, med avdrag för likvida medel.
Nettolåneskuld/EBITDA Nettolåneskuld dividerad med EBITDA rullande 12 månader.
Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser/EBITDA Nettolåneskuld inklusive avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning dividerad med EBITDA rullande 12 månader.
Operativt sysselsatt kapital Sysselsatt kapital som används i de fyra affärsområdena. Det är summan av övriga immateriella tillgångar, materiella tillgångar, varulager, kundfordringar och övriga kortfristiga tillgångar minus leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder, exklusive kortfristiga skatter och finansiella poster.
Orderingång, tillväxt Tillväxt i orderingång justerat för valutakurseffekter, inklusive organisk och förvärvad orderingång, exklusive avyttrad orderingång.
Sysselsatt kapital
Operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital från koncerngemensamma funktioner samt goodwill och nyttjanderättstillgångar.

Relaterade dokument