​INVESTERARE

Rapporter

Gunnebo-koncernen – delårsrapport för april-juni

Publicerad den 19 juli, 2019, 8.00 CET.

Ladda ner rapporten

Stark försäljningstillväxt och förbättrat resultat under andra kvartalet. Ett kostnadsbesparingsprogram har inletts för att driva marginalförbättring

Kommentar till kvartalsresultatet

Orderingången fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt om 5 procent (2 procent justerat för valutakurseffekter) där både Entrance Control och Safe Storage uppvisade en tvåsiffrig tillväxt om 14 procent. Orderingången för Cash Management var svag i USA och Asia-Pacific men förväntas bli bättre under andra halvåret. Inom Integrated Security minskade orderingången under kvartalet. Detta förklaras av att verksamheten är projektdriven och ordernivåerna fluktuerar mellan kvartalen.
Koncernens omsättning utvecklades starkt och ökade med 10 procent (7 procent justerat för valutakurseffekter) där tillväxten kom från Entrance Control och Safe Storage. Entrance Control hade ett mycket starkt kvartal med stora projektleveranser i alla regioner och en redovisad försäljningstillväxt om 23 procent (22 procent justerat för valuta-kurseffekter). Den fortsatt starka tillväxten inom Entrance Control bekräftar att affärsområdet inte bara fångar upp den generella femprocentiga årliga tillväxttakten på marknaden utan även tar ytterligare marknads-andelar. Inom Safe Storage ökade omsättningen med 17 procent jämfört med föregående år (13 procent justerat för valutakurseffekter). Inom Cash Management minskade omsättningen med -3 procent (-6 procent justerat för valutakurseffekter) och inom Integrated Security var omsättningen oförändrad.

Resultat

Koncernens EBITA om 73 Mkr var 10 procent högre än förra året, och kvartalets EBITA-marginal var 5,3 procent, vilket är i linje med förra året. Marginalen var fortsatt stark inom Entrance Control som redovisade en EBITA-marginal om 12,9 procent. Inom Safe Storage är den starka order-ingången och försäljningsutvecklingen uppmuntrande samtidigt som EBITA-marginalen om 7,8 procent fortfarande inte är tillfredsställande. Inom Cash Management minskade orderingången och omsättningen under kvartalet. I Europa, affärsområdets viktigaste marknad, ökade såväl order-ingången som omsättningen medan den minskade i både USA och Asia-Pacific, vilket påverkade EBITA-marginalen negativt. Inom Integrated Security förbättrades EBITA jämfört med samma period föregående år. Den är fortfarande inte tillfredsställande, men vi kan se att de genomförda produktivitetsåtgärderna börjar ge resultat.

Det annonserade kostnadsbesparingsprogrammet, som kommer att nå full effekt efter halvårsskiftet 2020, inriktar sig på vår kostnadsstruktur och kommer leda till ökad lönsamhet.