Rapporter

Gunnebo-koncernen – delårsrapport för juli-september

Publicerad den 6 november, 2019, 8.00 CET.

Ladda ner rapporten

Rekordhög orderingång och stark försäljning inom Entrance Control lyfter koncernens tillväxt för kvartalet

Kommentar till kvartalsresultatet

Jag är mycket nöjd med den starka orderingången för kvartalet som ökade med 11 procent jämfört med föregående år, varav 4 procent är organisk tillväxt. Även kvartalets omsättning var stark och steg med 5 procent mot föregående år.

Inom Entrance Control låg orderingången på rekordhöga 500 Mkr under kvartalet då vi både fick in flera viktiga order till flygplatser och fick med ett kvartal från nyförvärvet Cominfo. Kvartalsomsättningen ökade med 25 procent och kommer att ligga kvar på en hög nivå framöver baserat på den stora orderstocken. Förvärvet av Cominfo är ett bra tillskott till affärsområdet och integrationsarbetet går planenligt. Inom Safe Storage steg orderingången med 13 procent och omsättningen ökade med 8 procent, främst tack vare en god utveckling i Asien. En del i vår strategi inom Safe Storage är att ingå partnerskap för distribution av säkerhetsskåp i Europa. Vi har utvecklat ett koncept för denna partnerskapsmodell och efter kvartalsslutet meddelade vi att vi ingått partnerskap med Insafe på den brittiska marknaden. Med Insafe som distributör i Storbritannien får vi en utmärkt marknadstäckning via en mycket välrenommerad partner. Samtidigt får vi möjlighet att utöka vår verksamhet på den brittiska marknaden och omvandla fasta kostnader till rörliga.

Inom Cash Management sjönk orderingången med 24 procent. Americas gick bättre än förra kvartalet, men orderingången var lägre såväl i Europa som i Asien och Mellanöstern. Försäljningen sjönk med 12 procent. Försäljningen ökade till banker, var oförändrad till detalj - handel, medan försäljningen till värdetransportföretag hade en svagare utveckling. Vi ser tecken på en förbättring under kommande kvartal.

Inom Integrated Security sjönk orderingången med 15 procent jämfört med föregående år och omsättningen föll med 4 procent. I Americas ökade omsättningen medan den minskade i övriga regioner. Affärsområdet har arbetat med åtgärder för lönsamhetsförbättring, vilket nu har positiv effekt på affärsområdets EBITA.

Resultat

Koncernens EBITA om 92 Mkr under tredje kvartalet låg i linje med föregående år. EBITA-marginalen uppgick till 6,7 procent.

Entrance Control fortsätter att uppvisa mycket starka resultat, med 66 Mkr i EBITA och en marginal om 18 procent. Tillväxten fortsätter även inom Safe Storage, både vad gäller orderingången och omsättningen. EBITA-resultatet uppgick till 37 Mkr med en marginal om 7 procent. Förutom driften av verksamheten har fokus under kvartalet legat på de planerade kostnadsbesparingsåtgärderna och en förändring av affärsmodellen till en indirekt partnerskapsmodell, vilket resulterat i ett nytt partnerskap i Storbritannien.

Cash Management uppvisade ett svagt resultat på grund av den lägre omsättningen under kvartalet. Orderingången i Americas ökade samtidigt som den minskade i övriga regioner. Vad gäller både orderingången och omsättningen beror den stora skillnaden jämfört med föregående år på tidsförskjutningen av projekt till värdetransportföretag. EBITA uppgick till 9 Mkr med en marginal om 4 procent. Vi arbetar med åtgärder, både genom att titta på kostnader och genom att utveckla befintliga och nya partners för att förbättra resultatet under kommande kvartal.

Inom Integrated Security ökade orderingången och försäljningen i Americas men sjönk i övriga regioner. Omstrukturerings-åtgärderna fortsatte, och EBITA ökade således med 6 Mkr och var positivt med 5 Mkr under kvartalet.

Det kostnadsbesparingsprogram som lanserades under andra kvartalet fortgår planenligt. Programmet består av två huvud-sakliga delar: strukturella förändringar på grund av förändringen till en global affärsområdesstruktur och den fortsatta om-struktureringen, främst av den europeiska verksamheten. Kostnaderna för de tillkännagivna strukturella förändringarna kommer att belasta fjärde kvartalet medan den kompletta affärsområdesstrukturen och förändringarna i koncernledningen och därmed relaterade besparingar kommer få full effekt från och med årsslutet. Omstruktureringarna i Europa har mobiliserats och började implementeras under kvartalsslutet. De fullständiga kostnaderna och besparingarna från denna del av programmet kommer att framgå under kommande kvartal. Implementeringen av programmet går enligt plan och kommer att ge full effekt från och med juli nästa år.