Rapporter

Delårsrapport januari-mars 2020

Publicerad den 21 april 2020, 8.00 CET.

Ladda ner rapporten

Fokus på medarbetare, långsiktig finansiell stabilitet och kunder i turbulenta tider

Januari-mars 2020 

 • Orderingången uppgick till 1 490 Mkr (1 432), en ökning om 4 procent
 • Orderboken uppgick till 1 506 Mkr (1 391), en ökning om 8 procent 
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 224 Mkr (1 206), en ökning om 2 procent 
 • EBITA uppgick till 25 Mkr (47) och EBITA-marginalen till 2,1 procent (3,9)
 • Justerad EBIT uppgick till 22 Mkr (46) och justerad EBIT-marginal till 1,8 procent (3,8) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 Mkr (40) 
 • Periodens resultat uppgick till –5 Mkr (7)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,05 kr (0,09) 
 • Fritt kassaflöde var –54 Mkr (1) och fritt kassaflöde per aktie var –0,57 kr (0,01)
 • Gunnebo uppskattar för kvartalet att effekterna av Covid-19 påverkade nettoomsättningen 
  med ca 75 Mkr och EBITA med ca 25 Mkr 

Trots avmattningen i slutet av kvartalet var koncernens orderingång och nettoomsättning något högre än motsvarande kvartal föregående år och Gunnebo visade 8 procents tillväxt i orderboken, vilket är ett styrketecken. Den goda utvecklingen inom Entrance Control och Safe Storage kunde inte fullt ut kompensera för lägre volymer och marginaler i övriga affärsområden samt negativa effekter av Covid-19, vilket påverkade lönsamheten och EBITA. Proaktiva åtgärder har accelererats då följderna av Covid-19 väntas bli signifikant kännbara under andra kvartalet pga global nedgång och lägre efterfrågan.

Vi befinner oss i skrivande stund fortfarande mitt uppe i en tid av stor osäkerhet. Covid-19 och dess långsiktiga effekter för Gunnebo är ännu svåra att överblicka. Vår riktning ligger fast och de planerade förändringsprocesserna för ett starkare Gunnebo pågår. Samtidigt ser vi affärsmöjligheter i förändrade beteendemönster i samhället vilket kan öka efterfrågan på produkter och tjänster för personflödeskontroll och säker förvaring.