Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Före emissionen av nya stamaktier fanns sammanlagt 77 050 848 aktier i Gunnebo, varav 76 448 581 stamaktier, motsvarande 76 448 581 röster, och 602 267 aktier av serie C, motsvarande 60 226,7 röster, totalt motsvarande 76 508 807,7 röster.

 Per den 30 september 2019 finns det sammanlagt 96 035 157 aktier i Gunnebo, varav 95 432 890 stamaktier, motsvarande 95 432 890 röster, och 602 267 aktier av serie C, motsvarande 60 226,7 röster, totalt motsvarande 95 493 116,7 röster. 

Återstående stamaktier i emissionen som tilldelats personer som tecknat nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att registreras vid Bolagsverket under oktober 2019. 

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

Informationen är sådan som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 15.00.