Gunnebo delårsrapport januari-september 2015

Kommentarer till tredje kvartalet från Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange:

”Försäljningen i tredje kvartalet har varit god med en organisk ökning på 4 procent och med en rörelsemarginal exklusive kostnader av engångskaraktär på 7,4 procent (6,2).

Under kvartalet har Gunnebo förvärvat samtliga aktier i det spanska bolaget Grupo Sallén Tech S.L. Förvärvet är i linje med Gunnebos strategiska agenda att växa affären inom kontanthantering. Med Sallén som en del av koncernen får Gunnebo tillgång till teknologi som kommer att stärka vårt globala erbjudande mot detaljhandeln, banker och värdetransportföretag.

Orderingången i kvartalet var stark i Region Americas. I Region EMEA var den i princip oförändrad medan den minskade i Region Asia-Pacific där flertalet marknader uppvisade en svag efterfrågan. För koncernen som helhet minskade orderingången organiskt med 2 procent i kvartalet.

Under kvartalet har Spaniens kungliga myntverk (Spanish Royal Mint) tecknat en order avseende leverans och installation av specialutvecklade valvpaneler. Ett avtal har även ingåtts med detaljhandelskedjan Desigual avseende installation och underhåll av elektroniska säkerhetslösningar. Ordern omfattar närmare 200 butiker i sju länder i Europa.  

Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 1 462 Mkr, en ökning organiskt med 4 procent. Region Americas uppvisade en stark organisk försäljningstillväxt, framförallt på marknaderna i Latinamerika. I Region EMEA uppvisade Sverige, Frankrike, Italien och Sydafrika god tillväxt i kvartalet. Den allmänna investeringsviljan i Region Asia-Pacific var fortsatt svag på flertalet marknader, vilket bidrog till en negativ organisk försäljningstillväxt i regionen.

Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 90 Mkr (77) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (5,9). I rörelseresultatet ingår engångskostnader om 18 Mkr (5) och avser fortsatta kostnadsanpassningar i framförallt Europa. Rörelsemarginalen exklusive engångskostnader uppgick till 7,4 procent (6,2).”
 

TREDJE KVARTALET 2015

 • Orderingången ökade till 1 419 Mkr (1 331), organiskt minskade den med 2 procent.

 • Nettoomsättningen ökade till 1 462 Mkr (1 314), organiskt ökade den med 4 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 90 Mkr (77) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (5,9).

 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 108 Mkr (82) och rörelsemarginalen till 7,4 procent (6,2).

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 48 Mkr (36).

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,62 kronor (0,47).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 23 Mkr (-24).

 • Under kvartalet förvärvade Gunnebo samtliga aktier i det spanska bolaget Grupo Sallén Tech S.L.

JANUARI - SEPTEMBER 2015

 • Orderingången ökade till 4 846 Mkr (4 167), organiskt ökade den med 5 procent.

 • Nettoomsättningen ökade till 4 375 Mkr (3 983), organiskt minskade den med 1 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till 199 Mkr (236) och rörelsemarginalen till 4,5 procent (5,9).

 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 248 Mkr (218) och rörelsemarginalen till 5,7 procent (5,5).

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 88 Mkr (139).

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,13 kronor (1,83).

 • Fritt kassaflöde uppgick till -162 Mkr (-48).

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 21 oktober klockan 09.30

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=193292

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
09:25  Ring in till konferensen
09:30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange
09:55  Frågor och svar
10:15  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 21 oktober.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Susanne Larsson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39, eller e-post
karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 kl. 8.00.